آخرین لحظه - شهرام همایون آخرین لحظه - سری قدیم تیتر اول - عباس پهلوان صدفهای ساحل
در پی خرد - پرویز مینویی فعلا در خدمتیم - پیر خراسانی الفبای اقتصادی - هدا کرد با مردم - زینا تهرانی
احمقانه های کوآنتومی کنکاش - حشمت رییسی نما به نما با سینما برای یک دنیای بهتر