<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> …سهم زنان در تصميم گيري – Kanal Yek TV

…سهم زنان در تصميم گيري

اشاره: سهم زنان در تصمیم گیریهایبین المللی تا چه اندازه است؟ علیرغم آنكه نیمی از جمعیت جهان از زنان تشكیل شدهاست، اما تا چه اندازه مصالح آنان در تصمیم گیری های جهانی دیده شده است؟
آیاآنچه در غرب به عنوان شاخص های مربوط به پیشرفت زنان معرفی و تاكید می شود، تنهاحضور صوری تعداد معینی از زنان در مناصب وزارتی و مجالس قانونگذاری نیست؟
مقالهكوتاه زیر سعی دارد به سئوال مهم فوق بپردازد.

اگر بخواهیم حضور سیاسی زناندر سطح بین المللی را مترادف با حضور در قدرت سیاسی جوامع بدانیم، بگونه ای كه روندتولید، توزیع و مصرف در آن جریان داشته باشد، می توان:

-۱ بخش مولد قدرت بودن و اختیارداشتن را ، بعد تصمیم سازی
2- عرصه توزیع قدرت و اختیارات را ، بعد تصمیم گیری ؛
3- عرصه مصرف یا بهره وری از قدرت را بعد اجرایی محسوب نمود.

اگر اینطبقه بندی را با طبقه بندی شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل متحد طبق قطعنامه ۴/۱۹۹۰انطباق دهیم درصد بسیار اندكی از این سهم، آن هم بیشتر در بخش مصرف و سطوحاجرایی در مصادر سیاسی، سهم زنان است. این دستورالعمل بین المللی سطوح عالی حضورسیاسی زنان را در چهار بخش تعریف كرده است:
سطح اول:رتبه وزارتی، وزیران خارجه،رؤسای بانكهای مركزی و دفاتر ریاست جمهوری و نخست وزیری
سطح دوم:بطور كلی كفیل ومعاونان وزیر
سطح سوم:دبیران و منشی های دائم در كشورهای مشترك المنافع
سطح چهارم:در سیر نزولی سلسله مراتب، به علت تعداد فزاینده سطوح میانی سمت های معاونت،دبیری و مدیرمسئول حوزه های فنی و اداری را دربرمی گیرد.
حال با تطبیق طبقهبندی فوق با مفاهیم تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی، آنچه امروز در مورد حضورزنان در ابعاد سیاسی در جهان اتفاق افتاده، چگونه است؟
از ۱۸۰ كشور فقط ۱۳موردبه ریاست زنان اداره می شود كه شامل دو كشور در اروپا (ایرلند و فنلاند) و بقیه دركشورهای به اصطلاح جهان سوم آسیایی و آفریقایی هستند و ریشه آن را می توان در نوعنگاه این ملل به زن و جایگاه او دانست.
در سیستم اداری سازمان ملل زنان تنها ۹% مدیریتهای میانی را عهده دار هستند.