<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> مردم لرستان، جاده مرگ را بستند – Kanal Yek TV

مردم لرستان، جاده مرگ را بستند

چند روز پیش در تصادفی در جاده ازنا به اراک 7 جوان لرستانی جان خود را از دست دادند.
این در حالی است که در روز جمعه ۳حادثه تلخ دیگر رخ داد و حاصل آن کشته شدن ۵ جوان در دم و یک مرد میانسال بود.