<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> 584 هزار چک در یک‌ماه برگشت خورد – Kanal Yek TV

584 هزار چک در یک‌ماه برگشت خورد

در آذرماه سال‌جاری حدود ۵۸۴ هزار فقره چک در کل کشور برگشت خورد که نسبت به ماه قبلش 8/32 درصد کاهش یافته که دلیل حدود ۹۵ درصد از چک‌های برگشتی، فقدان یا کسری موجودی بوده است.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش خود از چک‌های برگشتی در آذرماه سال جاری را منتشر کرده که بر اساس آن، بالغ بر 7/5 میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۶۳۷ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۷ در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 8/19 درصد و 7/10 درصد کاهش داشته است. 

همچنین حدود دو میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۳۵۱ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۹۷ در استان تهران مبادله شد. در این ماه 3/52 درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان‌رضوی مبادله شده است که به ترتیب با 5/34 درصد، 4/9 درصد و 4/8 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. همچنین 4/66 درصد از ارزش چک‌های فوق در سه استان تهران با 2/55 درصد، خراسان رضوی با 7/5 درصد و اصفهان با 5/5 درصد مبادله شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. 

بر اساس گزارش بانک مرکزی، بالغ بر ۵۵۹ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۷ در کل کشور به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است؛ در واقع درکل کشـور از نظـر تعـداد 8/95 درصد و از نظر ارزش 4/94 درصد از کـل چـک‌هـای برگشتی به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. بر این اساس، در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۱۸۱ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۳۳ هزار میلیارد ریال به‌دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است و در واقع در استان تهران از نظر تعداد 3/94 درصد و از نظر ارزش 5/93 درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
روزنامه آرمان امروز*