خانه >> ایران >> ۸۰ درصدِ ایرانیان درگیرِ تنشِ آبِ آشامیدنی خواهند بود

۸۰ درصدِ ایرانیان درگیرِ تنشِ آبِ آشامیدنی خواهند بود

با خشکسالیهای پی‌درپی و کاهشِ آب و کمبود برخی سازه‌های مربوطه به آبِ آشامیدنی و سوءمدیریتها، وضعیتِ آبِ آشامیدنیِ کشور بحرانی است.

در تابستانِ امسال، نزدیک به نیمی از کشور در تنشِ آبِ آشامیدنی قرار گرفت تا آنجا که این تنشها در برخی از شهرهای کشورمان به مناقشاتِ اجتماعی و امنیتی بدل شد و هزینه‌هایی را تحمیل کرد.

اگر وضعِ موجود ادامه یابد، در تابستانِ سالِ ۱۴۰۰ پیرامونِ ۸۰ درصد از ایرانیان در تنشِ آبِ آشامیدنی قرار خواهند گرفت و در چنین وضعیتی میزانِ کمبود در اوجِ مصرف برابر با ۳۳/۲ مترِ مکعب در ثانیه خواهد بود.

آمارها نشانگر آن است که ادامه‌ی وضعِ کنونیِ تنشِ آبِ آشامیدنی در کشور، وضعیتی بسیار وخیم و ناپایدار را از نظرِ فراهم کردنِ آبِ آشامیدنی برای کشورمان رقم خواهد زد، و بر این پایه‌، از هم‌اینک باید جهت‌گیریِ برنامه‌های کشور در راستای از میان برداشتنِ این مشکل باشد./ روزنامه مردمسالاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.