خانه >> ایران >> پرونده شماری از امضاکنندگان «بیانیه برای استعفای خامنه‌ای» به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع می‌شود

پرونده شماری از امضاکنندگان «بیانیه برای استعفای خامنه‌ای» به دادگاه انقلاب مشهد ارجاع می‌شود

 

محمدحسین آقاسی، وکیل شماری از فعالان سیاسی و مدنی که از بیستم مرداد در مشهد بازداشت شدند، خبر داد که برای پنج تن از موکلینش، محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و هاشم خواستار که از امضاکنندگان دو بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای هستند، «قرار جلب به دادرسی» صادر شده است.

بنابر ماده ۲۷۶ آیین دادرسی کیفری «در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند.»

 

به این ترتیب اشاره ضمنی محمدحسین آقاسی، وکیل پرونده بازداشت شدگان مقابل دادگاه تجدیدنظر مشهد» به این معناست که اکنون بازپرس با الزام دادگاه موظف به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده محمد نوری‌زاد، عبدالرسول مرتضوی، محمدحسین سپهری، فاطمه سپهری و هاشم خواستار به دادگاه انقلاب مشهد است.