<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> هشدار امام جمعه سوادکوه شمالی به ترامپ به زبان انگلیسی – Kanal Yek TV

هشدار امام جمعه سوادکوه شمالی به ترامپ به زبان انگلیسی

یک جوان درنزدیکی چهارراه شهدا قم با چند طلبه درگیرمیشود که این جوان با چاقو از خود دفاع کرده و طلبه ها را زخمی می کند.
در این جدال نیز ماشین طلبه ها به آتش کشیده میشود.