<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> قانون‌شکنی رئیس جدید زندان اوین با نقض حقوق زندانیان سیاسی – Kanal Yek TV

قانون‌شکنی رئیس جدید زندان اوین با نقض حقوق زندانیان سیاسی

 

ضیائی، رئیس جدید زندان اوین از زمان حضور در این سمت، با اقدامات غیرقانونی خود، زندان اوین را برای زندانیان، غیرقابل تحمل‌تر از گذشته کرده است.

از اقدامات غیرقانونی وی، تغییر نحوه اخذ ملاقات حضوری زندانیان سیاسی، مخالفت با ارسال کتاب برای زندانیان سیاسی، و همچنین محدودیت در تماس تلفنی آنهاست.

ضیایی به بهانه عدم تبعیض بین زندانیان، ملاقات حضوری زندانیان سیاسی را که تاکنون به دستور دادستانی به صورت روتین هر ماه یک بار انجام می‌شد به درخواست زندانی سیاسی از مسئولین زندان منوط کرده که تا ۴۵ روز میان دو ملاقات حضوری فاصله خواهد افتاد. درحالی به بهانه عدم تبعیض میان زندانیان سیاسی و غیرسیاسی دستور این تغییر را داده که اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی، درمان خارج از زندان آنها، امکانات داخل زندان برای این زندانیان و اجازه فعالیت‌های مختلف ورزشی و فرهنگی برای آنها هیچ شباهتی به سایر زندانیان نداشته و تبعیض بر ضد زندانیان سیاسی در سایر امور فوق در جریان است.

ضیایی با ارائه فرم زیر به زندانیان، آنها را ملزم کرده که نام و مشخصات ۷ نفر از نزدیکان خود که با آنها تماس می گیرند را در این فرم نوشته، تا پس از تایید توسط حفاظت اطلاعات و نهادهای امنیتی، اجازه تماس تنها با این شماره ها به زندانی ارائه شود.

این اقدامات ضیایی، علاوه بر منافات با اصول حقوق بشر، بر خلاف آیین نامه داخلی سازمان زندانهاست.
کلمه