<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> عسل محمدی با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد – Kanal Yek TV

عسل محمدی با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد

عسل محمدی دانشجویی که در ارتباط با اعتراضات کارگران هفت تپه بازداشت شده بود، امروز با وثیقه سنگین چهارصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد. 

عسل محمدی حدود یک ماه قبل در تهران دستگیر شد و نخست به شوش و سپس به بازداشتگاه اطلاعات در اهواز منتقل شد.

وی طی مدت یک ماه، تحت بازجویی و آزار و اذیت فراوان قرار گرفت و نهایتا و پس از تعیین وثیقه سنگین، از بازداشتگاه اطلاعات به بازداشت گاه سپیدار در اهواز منتقل شد.

نامبرده به علت عدم امکان خانواده برای تودیع وثیقه، چندین روز بیشتر در حبس ماند تا نهایتا با تقلیل مبلغ وثیقه از پانصد میلیون به چهارصد میلیون تومان ، خانواده اش موفق به تودیع وثیقه شدند و امروز، شنبه، به طور موقت آزاد شد.