<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شورای نگهبان شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل میدهد – Kanal Yek TV

شورای نگهبان شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل میدهد


سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان:
بانک مرکزی ۶ نفر را برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی به شورای نگهبان معرفی کرده است.

از این تعداد صلاحیت ۴ فقیه پس از انجام مصاحبه برای عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی تأیید شده و فقط یک نفر باقی مانده که پس از معرفی از سوی شورای نگهبان، جهت عضویت در شورای فقهی بانک مرکزی، به این بانک معرفی می‌شود.

یکی از اساسی‌ترین کارکردهای شورای فقهی بانک مرکزی تعیین شروط و ضوابط شرعی برای میزان سود بانک‌هاست که پس از تکمیل اعضای این شورا، فعالیت‌های آن آغاز می‌شود.