<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر: انفصال مهدی مقدری از نمایندگی شورای شهر اصفهان – Kanal Yek TV

حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر: انفصال مهدی مقدری از نمایندگی شورای شهر اصفهان

 

به گزارش روابط عمومی سازمان عدالت و آزادی، شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، حکم قطعی مهدی مقدری، نماینده شورای شهر اصفهان در خصوص اتهامات ناظر بر حمایت از مهدی حاجتی (نماینده شورای شهر شیراز )،  دکتر غروی (فعال سیاسی و قرآن پژوه) و اعتراض به نحوه رفتار با تجمع صنفی #معلمان که با عناوین اتهامی تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی که در دادگاه‌های بدوی به دو سال حبس محکوم شده بود را صادر کرد.

بر این اساس، حکم یک سال حبس تعزیری مقدری به اتهام تشویش اذهان عمومی به مدت ۵ سال تعلیق شد؛ اما مجازات‌های تکمیلی آن شامل “٢ سال انفصال از شورای شهر اصفهان”، “٢ سال ممنوعیت حضور در احزاب” و “٢ سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی” به تایید رسید؛ از این رو، مهدی مقدری از شورای شهر اصفهان کنار گذاشته شد.

دادگاه تجدیدنظر، اتهام تبلیغ علیه نظام در خصوص همین مصادیق اتهامی را وارد ندانسته، حکم دادگاه بدوی که یک سال حبس تعزیری برای مقدری بود را نقض کرد و رای به برائت داد.

همچنین، در بخش دیگرِ حکم دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدویِ پرونده “حمایت توییتری از کنش‌گران محیط زیستی” که مبتنی بر تبرئه مقدری بود، تایید شد.