<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تورم ٩٧ درصدی بخش تولید در دامداری‌های سنتی – Kanal Yek TV

تورم ٩٧ درصدی بخش تولید در دامداری‌های سنتی

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران تورم در دامداری‌های سنتی با افزایشی حدود ٩٧ درصد نسبت به سال گذشته روبرو شده و هزینه «پرورش بز و بزغاله» با افزایش ١٣٨.۶ درصدی در صدر جدول تورم قرار گرفته است.

به گزارش مرکز آمار ایران که روز سه‌شنبه ٨ خردادماه منتشر شد تورم نقطه به نقطه در بخش «دامداری سنتی» در زمستان ١٣٩٧ به ٩۶.٩ درصد رسیده است.

همچنین بر اساس آمار تفکیکی مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در بخش «پرورش بز و بزغاله» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ١٣٨.۶ درصد افزایش یافته که بیشترین تورم در بخش دامپروری بوده است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شاخص «دامداری سنتی» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ٩۶.٩ درصد افزایش یافته. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵٣.٠ درصد رشد داشته است.

همچنین شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ١٣٨.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧١.٩ درصد افزایش است.

شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه ۹۶ حدود ١٠۴.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵۶.٢ درصد رشد داشته است.

شاخص گروه «گوسفند و برّه» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ١٣٧.۶ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٧٣.۴ درصد افزایش است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم در بخش زراعت و باغداری نیز با افزایش چشمگیری همراه بوده است که در میان گروه‌های مختلف گروه «سبزیجات» با تورم ١٠۴.٧ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش شاخص «زراعت و باغداری» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۳۱۶.۹ واحد بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ۴۲ درصد افزایش داشته است.

میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ۴۵.۴ درصد رشد بوده است.

شاخص گروه «غلات» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۴۳۱.۵ واحد بوده که نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ٧٠.۵ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز ٢٨.۶ درصد افزایش یافت.

شاخص گروه «میوه ها و میوه‌های آجیلی» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۲۳۲.۸ واحد است که نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ٩.۴ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز ۵۴.۴ درصد رشد داشته است.

شاخص گروه «سبزیجات» در فصل زمستان سال ١٣٩٧ برابر با ۴۶۰.۲ واحد است که نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ١٠۴.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ۵١.٨ درصد رشد داشته است.

شاخص گروه «مواد خام طبقه‌بندی نشده» نیز در فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ۹۶ حدود ٢٩.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان ۹۷ نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣۴.٢ درصد افزایش است.

گروه‌های مختلف دامپروری و زراعت و باغداری در حالی با افزایش چند ده برابری هزینه‌های تولید روبرو شده‌اند که بروز سیل در اسفندماه ۹۷ خسارت گسترده‌ای به کشاورزان و دامپروران وارد کرده است. با توجه به این موضوع به نظر می‌رسد در سال پیش رو وضعیت کشاورزان و دامپروران بحرانی‌تر از پیش شود./کیهان لندن