<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تحقیر مسافران ایرانی در فرودگاه دنیزلی ترکیه – Kanal Yek TV

تحقیر مسافران ایرانی در فرودگاه دنیزلی ترکیه

تاخیر ۱۰ ساعته پرواز دنیزلی

به گزارش فارس، پرواز ایران ایر از فرودگاهدنیزلی ترکیه قرار بود ساعت 30 دقیقه بامداد امروز انجام شود به دلیل مشکات مالی این پرواز با تاخیر مواجه شد و حدود ساعت 10 صبح امروز به سمت تهران حرکت کرد.

امروز پرواز به تهران هواپیمایی ایران ایر در فرودگاه دنیزلی ترکیه به دلیل بدهکاری اجازه پرواز نگرفت و مسافران برای ۱۰ صبح کف فرودگاه بدون هیچ امکاناتی خوابیده بودند. وقتی که هواپیما به تهران رسید هیچ کدام از مسافران پیاده نشدند و درخواست کردند که مسئولین هواپیمایی ایران ایر بیایند و معذرت خواهی کنند و خسارت مسافران را بپردازند.

این هواپیما از ساعت یازده و نیم به وقت ایران در فرودگاه خمینی نشسته بود ولی تا ساعت سه مسافران پیاده نشدند و خواستار جواب گرفتن از مسئولین بودند. مدیریت ایران ایر در گرمای تابستان هواپیما را خاموش کردند درها را بستند ‍‍ بدون آنکه آب یا غذایی به مسافران بدهند. مسافرین مجبور شدند بعد از چهار ساعت هواپیما را ترک کنند. در فرودگاه دنیزلی ترکیه مسئولین فرودگاه گفته بودند تا بدهی ایران ایر پرداخت نشود این هواپیما اجازه پرواز ندارند.