<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> تا اتمام آب شرب بندرعباس، کمتر از یک ماه فرصت باقیست – Kanal Yek TV

تا اتمام آب شرب بندرعباس، کمتر از یک ماه فرصت باقیست

منابع آب شرب بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور در طول سال‌های گذشته از طریق آب ذخیره شده در پشت سد‌هایی تأمین می‌شد که اکنون اکثر این سازه‌های آبی از آب تهی شده اند؛ شرایطی بسیار نگران کننده که در مورد منابع آب شهر بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترین شهر بندری کشور به مراتب بدتر است.

جدا از شهر بوشهر که اکنون مدیرانش در تأمین آب شرب این شهر با مشکل مواجه هستند و یکی از اصلی‌ترین منابع تأمین آب شهر یعنی سد رئیسعلی دلواری اکنون با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت در حال بهره برداری است، شهر بندرعباس به عنوان بزرگ‌ترین شهر بندری کشور نیز به شدت در بحث تأمین آب شرب دچار مشکل است.