<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بدهی های نجومی شهرداری (از دوره قالیباف) – Kanal Yek TV

بدهی های نجومی شهرداری (از دوره قالیباف)

بدهی های نجومی شهرداری (از دوره قالیباف) به روایت نجفی، شهردار تهران:

* سیزده و نیم هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری به بانک شهر و دو هزار و پانصد میلیارد تومان به بنیاد تعاون ناجا

* تا کنون حدود 30 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی های شهرداری تهران شناسایی شده است.

* شهرداری تهران 18 هزار و 500 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد که از این رقم 13 هزار و 500 میلیارد تومان مربوط به بدهی شهرداری تهران به بانک شهر است.

* چند روز پیش بنیاد تعاون ناجا صورت جلسه ای را به ما ارایه کرد که براساس این صورت جلسه شهرداری تهران مبلغ 2500 میلیارد تومان به بنیاد تعاون ناجا بدهکار است.

* شهرداری تهران 53 هزار میلیارد تومان بدهی قطعی و پروژه نیمه تمام دارد که این رقم بیش از سه برابر بودجه یک سال شهرداری را شامل می شود./ایسنا