<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> امیر حسن پور، پژوهشگر انقلابی و کمونیست درگذشت – Kanal Yek TV

امیر حسن پور، پژوهشگر انقلابی و کمونیست درگذشت

صبح امروز شنبه 24 ژوئن ( سوم تیرماه 1396) رفیق امیر حسن پور پس از نبردی سخت با بیماری سرطان در بیمارستانی در شهر تورنتو کانادا در گذشت.

رفیق امیر حسن پور از فعالین کمونیست “کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی” در امریکا، از کادرهای برجسته اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) در کردستان و از پشتیبانان “سنتز نوین” رفیق باب آواکیان و حزب کمونیست ایران (م ل م) بود.
بی شک از دست دادن رفیق امیر ضایعه ی بزرگ برای جنبش کمونیستی ایران و جهان است. ما فقدان چنین رفیقی را به رفیق شهرزاد، صلاح عزیز و همه رفقا و یارانش تسلیت می گوییم. تنها محکم و استوار همچون رفیق امیر و با ادامه راه و آرمانهایش می توان از دست دادن چنین رفیقی را تحمل کرد.
گرامی باد یاد و خاطره رفیق امیر حسن پور
حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)