<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> یک میلیون و پانصد هزار شغل در یک سال گذشته در ایران از بین رفته است – Kanal Yek TV

یک میلیون و پانصد هزار شغل در یک سال گذشته در ایران از بین رفته است

به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران در یک سال گذشته یک میلیون و ٥٠٠ هزار شغل در ایران از بین رفته است، هر چند بر پایۀ آمار رسمی نرخ بیکاری در بهار امسال ١٫١ درصد نیز کاهش داشته است.

ایلنا در گزارش خود افزوده است : در همین دوره که مرکز آمار ایران مدعی است که نرخ بیکاری ١٫١ درصد کاهش یافته، تعداد شاغلان کشور ٢٢ میلیون و ٩٦٢ هزار و ٦٤٧ نفر بوده، در حالی که همین رقم در سال گذشته ٢٤ میلیون و ٤٦١ هزار و ٩٢٩ نفر گزارش شده است. به این ترتیب، حتی اگر فرض کنیم که جمعّیت فعال ایران در این فاصله افزایش نیافته، دست کم بیش از ١ میلیون و ٤٩٩ هزار شغل در یک سال گذشته در ایران نابود شده است.

دلایل نابودی مشاغل در ایران متعدند. اما، از عامل کرونا که بگذریم، یکی از مهمترین عوامل ریزش مشاغل یا کاهش فعالیت بنگاه های تولیدی به حداقل ظرفیت، بدهی بنگاه های اقتصادی به بانک ها و روی آوری خود بانک ها به بنگاهداری است. زیرا، بانک ها بنگاه های اقتصادی را که قادر به پرداخت دیون خود نیستند به تملک خود درمی آورند و همین سرآغاز تعطیلی واحدهای اقتصادی و بیکاری کارکنان آنها است.

تقی رستم وندی، معاون وزیر کشور، به تازگی گفت که بر اساس برآوردها تنها در نتیجۀ بحران کرونا سه میلیون شغل در ایران نابود می شود، بی آنکه وی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی به مشاغل تاکنون نابود شده در نتیجۀ کرونا اشاره بکند. او همچنین شمار حاشیه نشینان کشور را ١٩ میلیون نفر اعلام کرد، در حالی که دیگر برآوردها تعداد حاشیه نشینان ایران را ٢٤ میلیون نفر اعلام می کنند.