<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> نتایج تحقیقات پلیس؛ رسانه و فضای مجازی مانع برخورد با بدحجابی است – Kanal Yek TV

نتایج تحقیقات پلیس؛ رسانه و فضای مجازی مانع برخورد با بدحجابی است

نتایج تحقیق پلیس نشان می‌هد که «رسانه‌ها، ماهواره و فضای مجازی» مهمترین چالش یا مانع نیرو‌های پلیس در ایران برای مقابله با پدیده «بد‌حجابی» یا «بی‌حجابی» است.

به گزارش ایران وایر، نتایج این تحقیق در تازه‌ترین شماره فصلنامه «علمی پژوهشی مطالعات امنیت» پلیس و با عنوان «تبیین چالش‌های برون‌سازمانی ناجا در کنترل و مقابله با بدحجابی» منتشر شده است.

در این تحقیق از ۳۲ درجه‌دار، روحانی و کادر پلیس درباره مهمترین چالش‌های پلیس در برخورد با «بد‌حجابی» پرسش شده که پاسخ‌ها و نتایج آن قابل تامل است.

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که پلیس در انجـام وظایـف محولـه در خصـوص کنتـرل و مقابلـه بـا «بدحجابـی» بـا ۲۶ مولفـه چالـش اجرایـی، ۲۱ مولفـه چالـش فرهنگـی، ۱۸ مولفـه چالـش حقوقـی- قضایـی و ۱۵ مولفـه چالـش تبلیغاتـی در رابطـه بـا سـازمانهای دیگـر مواجـه اسـت.

۲۵ نفر از شرکت کنندگان در این تحقیق از «رسانه‌ها، ماهواره و فضای مجازی» به عنوان نخستین چالـش برون سـازمانی بـرای کنتـرل و مقابلـه بـا «بدحجابـی» نام برده‌اند.

«فقـدان  قوانیـن و مقـررات جامـع در زمینـه حجـاب و مصادیـق آن» دومین چالش معرفی شده در این تحقیق است که ۱۴ نفر از شرکت‌کنندگان در این تحقیق به آن اشاره کرده‌اند.

۱۲ نفر هم گفته‌اند که «مدگرایـی و کم‌توجهـی بـه عرضـه و فـروش البسـه نامناسـب» را سومین چالش برون‌سازمانی پلیس در این زمینه می‌دانند.

جزئیات دیگر این تحقیق ما را با این واقعیت روبرو می‌کند که در بدنه پلیس هستند کسانی که «تبلیــغ و عادی‌ســازی بدحجابــی از طریــق نمایـش فیلم‌هـا و سـریال‌های داخلـی و خارجـی در صدا و سـیما» را از جمله چالش‌های برون‌سازمانی پلیس می‌دانند.

گروهی از اعضای پلیس هم گفته‌اند «برخـورد ضعیـف و اولویـت نـدادن قـوه قضاییـه بـه پرونده‌هـای تشـکیل شـده در خصـوص بدحجابـی» از دیگر مشکلات و موانع پلیس در این زمینه است.

آنها همچنین گفته‌اند که «بـزرگ نمایـی عملکـرد و برخوردهـای ناجـا در رسـانه‌ها و موضـع گیـری منفـی علیـه ناجـا و نیـز چالـش کمبـود نیـروی انسـانی ماهـر و دلسـوز و کمبـود امکانـات» را یکی دیگر از مهمترین موانع پلیس در برخورد با «بدحجابی» می‌دانند.

نتایج این تحقیق تنها بخشی از واقعیت‌های درون‌سازمانی پلیس در ناکامی‌ها به منظور مقابله با «بدحجابی» در ایران را نشان می‌دهد.

پلیس ایران از سال‌ها پیش برای مقابله با پدیده «بد‌حجابی» اقدام به سازماندهی و راه‌اندازی «گشت‌های ارشاد» کرد، اما پس از گذشت چندین سال این طرح با شکست مواجه و به حاشیه رفت.

انتشار تصاویری از برخورد‌های خشونت‌بار نیرو‌های «گشت ارشاد» با گروهی از زنان و دختران و حتی پسران در شبکه‌های اجتماعی که از سوی شهروندان حاضر در محل این برخورد‌ها تهیه شده بود، بی‌تردید در به حاشیه کشیده شدن این گشت‌ها تاثیرگذار بوده است.

پلیس ایران در طرحی دیگر اقدام به جریمه خودرو‌هایی می‌‌کند که سرنشین آنها زنان یا دخترانی هستند که از نظر ماموران پلیس با حجاب نامناسب در سطح شهر‌ها تردد کرده‌اند.

این طرح از مدت‌ها پیش در دستور کار پلیس قرار گرفته و تاکنون هزاران خودرو توقیف یا جریمه نقدی شده‌اند.

پلیس در کنار این جریمه‌ها، اقدام به برگزاری کلاس‌های توجیهی برای آن‌دسته از دختران و زنانی می‌کند که بدون حجاب سوار خودرو شده و در سطح شهر تردد می‌کنند.

گزارش شده که شرکت در این کلاس‌ها برای زنان و دختران اجباری است و آنها برای ترخیص خودرو‌های توقیف شده مجبور به شرکت در این کلاس‌های توجیهی می‌شوند.

این اقدامات در شرایطی به صورت جسته و گریخته دنبال می‌شود که تازه‌ترین نتایج تحقیقات در ایران حکایت از کاهش چشمگیر تعداد افراد معتقد به حجاب شرعی، افزایش مخالفت‌ها با دخالت دولت در امر حجاب، ناکامی سیاست‌های برخورد با «بی‌حجابی یا بدحجابی» و افزایش معتقدان به «حجاب عرفی» یا همان «بد‌حجابی» است.

جزئیات هر یک از این وضعیت‌ها چندی پیش گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با عنوان «عوامل مؤثر بر اجرایی شدن سیاست‌های حجاب و راهکارهای پیش‌رو» منتشر شده بود.

مهمترین بخش این گزارش اذعان به کاهش ۵۰ درصدی افرادی است که حجاب را امر ارزشمندی می‌دانند که در حال حاضر این آمار به حدود ۳۵ درصد رسیده است.

افزایش مخالفت زنان محجبه در کنار زنان «بد‌حجاب» با دخالت دولت در برخورد با پدیده «بد‌حجابی» از دیگر موارد مهم این گزارش است.

در این گزارش همچنین اذعان شده است که ۷۰ درصد زنان در ایران به حجاب تجویزی اعتقاد ندارند و تلقی عمومی از حجاب نیز جنبه عرفی پیدا کرده و زنان دیگر مثل گذشته به «حجاب شرعی» رغبت ندارد.

از «آزادی‌های یواشکی» و «چهارشنبه‌های سفید» می‌توان به عنوان دو کارزاری نام برد که در انتخاب زنان در زمینه پوشش تاثیر قابل توجهی داشته است.

کسانی که در این دو کارزار شرکت می‌کنند به صورت علنی و در کوچه و خیابان‌ها مخالفت خود با حجاب اجباری را با روش‌های گوناگون به نمایش می‌گذارند.

در شبکه‌های اجتماعی تصاویر بسیار زیادی از این دو کارزار وجود دارد که بسیاری از آنها خواست زنان برای آزادی در انتخاب پوشش را نشان می‌دهد.