<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ۱۱ بازیگر بزرگ که آرزو می کردیم انقدر زود از دست نمی دادیم! – Kanal Yek TV

۱۱ بازیگر بزرگ که آرزو می کردیم انقدر زود از دست نمی دادیم!