خانه >> دیدنی ها >> نظراتی از 150 سال پیش در مورد آخوندها

نظراتی از 150 سال پیش در مورد آخوندها

* “میرزا آقا خان کرمانی (150سال پیش)”
آخوند اگر دوست تو باشد، مالت را میخورد و اگر دشمن تو باشد، خونت را 

* “نادر شاه افشار”
هر آخوند را باید “دوبار” اعدام کرد. یکی برای زندگی بی ثمر و بی خاصیت و بی حاصل و مرده خواری او، و دوم برای فریب مردم و بلعیدن دسترنج و حاصل تلاش و کار آنان.

* “اینگر سول”
کفرگویی اتهامی است که روحانیون برای دفاع از اعتقادات مذهبی که توانایی مراقبت از خود را ندارند، ابداع کردند.

* “دکتر شاپور بختیار”
فراموش نکنید صدای نعلین آخوندها از صدای چکمه نظامیان خطرناک تر است و در صورت به قدرت رسیدن آخوندها، شما خودتان نخستین قربانی آن ها خواهید بود.

* “دیتر هالروردن” (دی دی)
از آدم های مذهبی بترسید… اینان به درجه ای رسیده اند که مطمئن شدند هر غلطی می خواهند بکنند اشکالی ندارد. چون فکر میکنند با عبادت کردن جبرانش میکنن.

* “ابو علی سینا”
به قومی مبتلا شدیم که فکر می کنند خدا جز آنها کسی دیگر را هدایت نکرده.