<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> ملکه زیبایی کره زمین انتخاب شد – Kanal Yek TV

ملکه زیبایی کره زمین انتخاب شد

کسنیا کریوکو در کنکور زیبایی Mrs Global – 2020 – زنان متأهل برنده تاج زیبایی شد و عنوان “ملکه زیبایی کره زمین” را بدست آورد.

کنکور ملکه زیبایی در شهر چینی “سین جیانگ” برگزار شد. پیشتر کسنیا در کنکور “زنان متأهل روسیه-2019” برنده شده بود که از امکان شرکت در کنکور “ملکه زیبایی کره زمین” برخوردار شد.

​به گزارش اسپوتینک، کسنیا 37 سال دارد. او توانست براحتی بر رقیبان خود پیروز شود و به این عنوان دست یابد.

جایزه دوم به جووانا آندراده زن متأهلی از اکوادور تعلق گرفت. آناستاسیا بوژکووا از کریمه معاون دوم ملکه زیبایی کره زمین اعلام شده است.