<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> «ما فرزندان ایران ،خواهان ثبت هفتم آبان بنام “روز کوروش” در تقویم رسمی هستیم» – Kanal Yek TV

«ما فرزندان ایران ،خواهان ثبت هفتم آبان بنام “روز کوروش” در تقویم رسمی هستیم»