<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> قرائتی: باید به ما خمس پرداخت کنید چون سواد و تقوای ما از شما بیشتره! – Kanal Yek TV

قرائتی: باید به ما خمس پرداخت کنید چون سواد و تقوای ما از شما بیشتره!