خانه >> دیدنی ها >> فرق بین سلبریتی مردمی و سلبریتی حکومتی!

فرق بین سلبریتی مردمی و سلبریتی حکومتی!

دو برادر بودند یکی خدمت سلطان کردی و دیگری به زور بازو نان خوردی. باری توانگر گفت درویش را، که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی؟! گفت: تو چرا کار نکنی تا از مذلت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته اند: نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین به خدمت بستن.
“سعدی

فرق بین سلبریتی مردمی و سلبریتی حکومتی بسیار زیاد است. سلبریتی مردمی تا ابد در اذھان مردم باقی میماند و سلبریتی حکومتی مایە ننگ و نفرت مردم و خفت جامعە است. از پیج سلبریتی ھای حکومتی خارج شوید.