<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شهبانو فرح پهلوی در جشن زادروز ملکه اسپانیا – Kanal Yek TV

شهبانو فرح پهلوی در جشن زادروز ملکه اسپانیا

#شهبانوفرح_پهلوی مانند همیشه فرهنگ و هنر ایران را به رخ جهانیان کشیدند ایشان همیشه در لباسهایشان از طرحهای #سنتی ایرانی به صورت کاملا مدرن استفاده می کنند و این بار نیز در #جشن زادروز ملکه #اسپانیا در روز یازدهم آبان ماه حضور یافتند