<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> شاهکارمشترک اداره برق و شهرداری/ عکس – Kanal Yek TV

شاهکارمشترک اداره برق و شهرداری/ عکس

شاید برایتان عجیب باشد که شهرداری شیراز خیابانی را آسفالت کرده که وسط آن ستون های برق وجود دارد!در صورتی که واقعا چنین اتفاقی افتاده وتصویر آن هم منتشر شده است وگویا این اتفاق به دلیل اختلاف اداره برق و شهرداری افتاده