<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> زندگی مردمی که روی دریافت نفت نشسته اند ولی سهم شان از ثروت ایران این شده – Kanal Yek TV

زندگی مردمی که روی دریافت نفت نشسته اند ولی سهم شان از ثروت ایران این شده