<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> در این روزها مراقب یکدیگر باشیم، زمین گرد است! – Kanal Yek TV

در این روزها مراقب یکدیگر باشیم، زمین گرد است!