<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> دختری که هنگام جراحی مغز آواز می‌خواند +فیلم – Kanal Yek TV

دختری که هنگام جراحی مغز آواز می‌خواند +فیلم

برای پیشگیری از آسیب به شنوایی وسنجیدن بازیابی توانایی خواندن می‌بایست او را در حین عمل جراحی به هوش می‌آوردند.