<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> !خدای من نمیدانم چرا از تو نمیترسم ولی از این برادرهای حزب الله میترسم، کیوان هاشمی – Kanal Yek TV

!خدای من نمیدانم چرا از تو نمیترسم ولی از این برادرهای حزب الله میترسم، کیوان هاشمی