خانه >> دیدنی ها >> بمناسبت چهارم مرداد ماه، سالگرد درگذشت رضا شاه بزرگ

بمناسبت چهارم مرداد ماه، سالگرد درگذشت رضا شاه بزرگ

به یاد همه پدرانی که در سکوت و غربت و به دور از خاک وطن چشم از جهان فرو بستند

در کوران جنگ جهانی دوم، پیش از آن که انگلیس و فرانسه به آلمان اعلان جنگ کنند، ایران بی‌طرفی خود را به آگاهی دولت انگلستان رسانده بود، اما بدیهی است که بی‌طرفی ایران به سبب اهمیت جغرافیای نظامی نمی‌توانست به دیده احترام نگریسته شود، علاوه بر این که بهانه بزرگی چون تمایل ایران به آلمان نازی، توسعه روابط صنعتی و تجاری با آن کشور و وجود جاسوسان آلمانی در ایران کافی بود تا هر لحظه، هراس هجوم متفقین، فضای ایران را آشفته‌تر سازد.

سرانجام در نیمه شب دوشنبه، سوم شهریور ۱۳۲۰ قوای شوروی با پشتیبانی تانک و هواپیما از شمال و قوای انگلیس از مرزهای غربی، وارد ایران شدند.

در سال ۱۳۲۰، پس از اشغال ایران به دست متفقین، با اولتیماتوم بریتانیا رضا شاه بزرگ مجبور به ترک ایران و واگذاری سلطنت به ولیعهدش شد. سه سال بعد در شهر ژوهانسبورگ در آفریقای جنوبی صبح ۴ مرداد از خواب برنخواست و به علت سکته قبلی درگذشت

ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ ﻣﺨﺼﻮص رﺿﺎ ﺷﺎه ﻛﻪ ﻛﺎرھﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ وي را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ داد در ﺑﺎره ﻣﺮگ ﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:
طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺻﺒﺢ زود ﺑﻪ اﺗﺎق ﺷﺎه رﻓﺘﻢ ﺗﺎ او را ﺑﺮاي ﺗﻔﺮﻳﺢ ﺻﺒﺤﮕﺎھﻲ ﺑﯿﺪار ﻛﻨﻢ . اﺑﺘﺪا او را ﺻﺪا زدم :
اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت – اﻋﻠﯿﺤﻀﺮت . اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺨﻲ ﻧﺸﻨﯿﺪم.
ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ آﻗﺎي اﻳﺰدي را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻛﺮدم و ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺪار ﻧﺸﺪن ﺷﺎه را ﺑﻪ وي ﮔﻔﺘﻢ اﻳﺰدي ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ در اﺗﺎق ﺷﺎه را ﺑﺎز ﻛﺮد و ھﺮﭼﻪ او را ﺻﺪا ﻛﺮد ﺟﻮاﺑﻲ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﻳﺰدي آﻳﻨﻪ آوردﻳﻢ و ﺟﻠﻮي دھﺎن ﻣﺒﺎرك ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺨﺎر دھﺎن آﻳﻨﻪ را ﻣﺎت ﻧﻜﺮد .
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺰﺷﻜﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﻲ را ﺧﺒﺮ ﻛﺮدﻳﻢ و آﻧﮫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺟﺴﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﻛﻪ وي ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ 3 ﺗﺎ 4 ﺻﺒﺢ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺳﻜﺘﻪ ﻗﻠﺒﻲ در گذشته است

در روز چهارشنبه ۴ امرداد ماه ۱۳۲۳ رضا شاه بزرگ با قلبی شکسته جهان فانی را بدرود گفتند. قلبی که برای ایران می تیپد بازایستاد، برای ایرانی که در آن زمان، در اشغال بیگانگان بود و زیر چکمه‌های ارتش خونخوار کشورهای استعمارگر شوروی و انگلستان چهار سال ویران شد. برای ایرانی که آن اندازه ناتوان شده بود که یارای پذیرفتن پیکر شاهنشاهی که آبادش کرده بود را نداشت. قرار بر این شد که پیکر اعلیحضرت رضا شاه بزرگ به کشور مصر برده شود تا در زمانی دیگر که کشور ایران در آرامش باشد به ایران آورده شود. به سبب جنگ جهانی دوم که آتشش به همه جای گیتی کشیده شده بود، سه ماه به درازا کشید تا پیکر مومیایی شده رضا شاه از ژوهانسبورگ به قاهره برسد و در مسجد رفاعی به امانت گزارده شود.

از جمله خدمات رضا شاه بزرگ به این مرز و بوم:

تاًسیس اولین دانشگاه در ایران بنام دانشگاه تهران

ساخت اولین راه اهن سراسری ایران از دریای خزر تا خلیج فارس ، با بودجه داخلی بر سر مالیات های قند و شکر

اعزام بسیاری از دانش اموزان و دانشجویان ممتاز به خارج از کشور برای کسب دانش نوین با بودجه دولت

ساخت اولین کارخانه هواپیما سازی در کشور با خرید امتیازات هواپیمایی المان

ساخت اولین فرودگاه مهم در کشور بنام فرودگاه مهر اباد در ۱۳۱۸

جاده سازی و ساخت جاده چالوس و ساخت تونل عریض کندوان و ایجاد پل های ارتباطی مثل پل ورسک

و… .