<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> بانوی زلزلە زدە قصرشیرین: مگر ما ایرانی نیستیم کە نظام چنین رفتاری با ما دارد!؟ – Kanal Yek TV

بانوی زلزلە زدە قصرشیرین: مگر ما ایرانی نیستیم کە نظام چنین رفتاری با ما دارد!؟

این بانوی زلزلە زدە قصرشیرین میگوید مگر ما ایرانی نیستیم کە نظام چنین رفتاری با ما دارد!؟ میگوید دولت هیچ کمکی به ما نمیکند و بارها قصد خودکشی داشته ام. این شرایط ما زلزلەزدەھا است.