<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> “ای که بیرون شدی از خانه ِجان ما هستیم، با تو یا بی تو به قلب ِهمه‌گان ما هستیم” – Kanal Yek TV

“ای که بیرون شدی از خانه ِجان ما هستیم، با تو یا بی تو به قلب ِهمه‌گان ما هستیم”

ای که بیرون شدی از خانه ِجان ما هستیم
با تو یا بی تو به قلب ِهمه‌گان ما هستیم

خود به پا باش و بمان، هدهد ِگویای زمان
که در این بحر، پُر از شور و توان ماهستیم

چهل سال نشستیم ولی گم نشدیم
هم چنان رو به سرشت ِ پدران ما هستیم

دیده بگشا و بگو کیست که در شرق ِجهان
پرچم افراشت که ای جن زدگان ما هستیم

ملت ِ زنده در افسون و دغل، خواب نشد
با چنین نقش به تصویر ِ جهان ما هستیم

جمله دستار دریدید که زن، نیست چنین
بَر کَن این گوژ که در هر دو جهان ماهستیم

در بهشتی که تو را راه به دیوارش نیست
بین که با پرچم ِخورشید نشان ما هستیم