<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> اتفاق عجیب در اذربایجان شرقی پامپ مغازه بدلیل ارزان فروشی و زندانی کردن کارکنان – Kanal Yek TV

اتفاق عجیب در اذربایجان شرقی پامپ مغازه بدلیل ارزان فروشی و زندانی کردن کارکنان