خانه >> فرهنگی هنری >> واکنش هادی رضوی، فعال اقتصادی و از سرمایه‌گذاران “شهرزاد” به‌خبر برگزاری دادگاه‌اش

واکنش هادی رضوی، فعال اقتصادی و از سرمایه‌گذاران “شهرزاد” به‌خبر برگزاری دادگاه‌اش

[واکنش هادی رضوی، فعال اقتصادی و از سرمایه‌گذاران “شهرزاد” به‌خبر برگزاری دادگاه‌اش]