<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> واکنش هادی رضوی، فعال اقتصادی و از سرمایه‌گذاران “شهرزاد” به‌خبر برگزاری دادگاه‌اش – Kanal Yek TV

واکنش هادی رضوی، فعال اقتصادی و از سرمایه‌گذاران “شهرزاد” به‌خبر برگزاری دادگاه‌اش

[واکنش هادی رضوی، فعال اقتصادی و از سرمایه‌گذاران “شهرزاد” به‌خبر برگزاری دادگاه‌اش]