<--! cws 1 --> <--! cws 2 --> Women Network – Kanal Yek TV

Women Network

…زنان و دختران در فناوری

Read More »

…اولین مجری چادری زن در

Read More »

…زهرا شکوهی، زن قصاب

Read More »

…سهم زنان در تصميم گيري

Read More »

زندگی مونیکا اشتابِ آلمانی وقف فوتبال زنان جهان شده است

برای مونیکا اشتاب زندگی بدون توپ مفهومی ندارد. این عشق و علاقه اوست که به زنان و دختران فوتبال را می آموزد و اعتماد به نفس می دهد. برای اینکار او به نمایندگی از فدراسیون فوتبال آلمان به سراسر جهان سفر می کند.

Read More »

…سهم زنان در تصميم گيري

اشاره: سهم زنان در تصمیم گیریهایبین المللی تا چه اندازه است؟ علیرغم آنكه نیمی از جمعیت جهان از زنان تشكیل شدهاست، اما تا چه اندازه مصالح آنان در تصمیم گیری های جهانی دیده شده است؟ آیاآنچه در غرب به عنوان شاخص های مربوط به پیشرفت زنان معرفی و تاكید می …

Read More »