خانه >> مقالات >> شجاعت را ارج بگذاریم! علی کشتگر

شجاعت را ارج بگذاریم! علی کشتگر

“به نام مردان زندانی
به نام زنان تبعیدی
به نام همه یاران ما
که گردن ننهادن به ظلمت را
به شهادت و قتل آمده اند”

پل الوآر ترجمه احمد شاملو

تسلیم به ارعاب، آزادی به ارمغان نمی آورد. این شجاعت است که دیوار ترس و فرومایگی را در هم می شکند و خودکامگان را می ترساند و به تردید وامی دارد.

در سرزمینی که خودکامگان خونریز میدان داری می کنند هیچ فضیلتی بلند مرتبه تر از شجاعت در گفتار و کردار نیست. خودکامگان بر ترس و تسلیم سوارند. دل های مشتعل از شجاعت و زبان های سرخ و فاش گوی سربه داران، هیبت دیکتاتورها را درهم می شکند و در فضای ظلمت و یاس نور امید می افشاند.

در این لحظات ظلمانی تاریخ ایران که روحانیت شیعه با احیای بت پرستی تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه رای و اراده ۸۰ میلیون ایرانی را به نفع خود مصادره کرده و نه فقط ایران و منافع ملی آن بلکه دین و آئین محمد بن عبدالله را هم بازیچه قدرت پرستی خود قرار داده و مدعیست که رای بت اعظم به تنهایی از رای ۸۰ میلیون ایرانی بالاتر است، اعلام بی کفایتی خامنه ای و طرح استعفای وی اقدام شجاعانه و به جائی است.طرح استعفای خامنه ای و گماشتگان او حرف دل مردم است. شایسته است که همه ما ایرانیان آزادیخواه و میهن پرست صرفنظر از تفاوت نگرش ها و تحلیل ها و اختلاف هایمان از این چهارده ایرانی ازخودگذشته دفاع کنیم و بدین وسیله به شجاعت که فضیلت ضروری زمانه ما است ارج نهیم.

تا این لحظه پاسخ رژیم به این بیانیه مثل همیشه ارعاب و زندان بوده است. پشتیبانی گسترده از این شهروندان شجاع حداقل کاری است که از هر ایرانی آزادیخواه و میهن پرست انتظار می رود. بدون فداکاری آنان که در راه آزادی جان بازی می کنند و بدون پشتیبانی مردم از آنان، بنای خود کامگی فرو نخواهد ریخت.