خانه >> مقالات >> رهبر ما ناپلئونه، دشمنو ول نمیکنه! هادی خرسندی

رهبر ما ناپلئونه، دشمنو ول نمیکنه! هادی خرسندی

آن رهبری كه گفت به هر جنگ
همراه ماست فتح نهايی

آن رهبری كه گفت نترسیم
از دشمنِ زمين و هوايی

آن رهبری كه هست رجزخوان
تكيه‌زده به فضل خدايی

آن رهبری كه داد نمايش
سردارهای قُپه طلايی

آن رهبری كه گفت مرا هست
ميليون ميليون جوان فدايی

آن رهبری كه گفت ندارد
از دست من ترامپ رهايی

آن رهبری که ضدّ «تل آویو»
دائم کند ترانه‌سرایی

آن رهبری که کُرکُری او
رفته به اوج خویش‌ستایی

آن رهبری كه كرده مرتب
گنده‌گويی، درشت‌نمايی

دیشب دیدم که رفته به جنگِ ….
…. پيرزن مريض بهایی!

برگرفته از سایت [رادیو فردا]