• حزب پان ایرانیست
    همبستگی‌ ملی‌ . یکپارچگی ایران . حاکمیت ملت
    هم میهن گرامی‌: برای ایرانی یکپارچه، آزاد، آباد، سربلند و دمکرات با حاکمیت ملت به ما بپیوندید
    facebook/nameh-pan-iranism – @paniranism –  www.paniranism.info

    کنون ای هم وطن ای جان جانان / بیا با ما بگو پاینده ایران