Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

گاهشماری راستین ایرانی، رضا هازلی

بی شک ویرایش نوین گاهشماری هفت هزارساله میترایی، دقیق ترین، کامل ترین، علمی ترین گاهشماری سازگار با ژرفای فرهنگ و تمدن إیرانی و حتا فراتر أزان فرهنگ و تمدن آریایی-میترایی یا به بیان دیگر ابرتمدن هندوایرانی و اروپایی است. استاد سیاوش اوستا به پیشنهاد اینجانب ( رضا هازلی) با اصلاح مبدأ گاهشماری زرتشتی- ذبیح بهروزی ، و تطبیق محاسبات روانشاد ذبیح بهروز با دیرینگی و قدمت حوزه تمدنی نخستین ایرانیان، شناخته شده به حوزه تمدنی ایرانویچ یا حوزه باستانشناسی باکتریا-مارگیانا، و همچنین با حوزه تمدنی خوارزم یا حوزه باستانشناسی اندرانوا، گاهشماری را پدید أورد که از یک سو بسیار دقیق و علمی و بر پایه رصد زرتشت در رصد خانه کنگ دژ سیستان است و از سویی دیگر با نتایج ازمایشهای رادیوکربن و تکنولوژی لومینسنس در تعیین قدمت حوزه های تمدنی و باستانشناسی نخستین ایرانیان و اریاییان تطبیق دارد.

در سالهای نخستین سده بیستم در تورفان چین متنهای بسیاری به زبان و خط سغدی به دست امد که در میان این متنها تقویمهایی که سغدیان به کار می بردند وجود داشت. استاد ذبیح بهروز با بررسی این گاهشماریهای سغدی و تطبیق انها با شواهد موجود در متنهای پهلوی و برخی دیگر از تاریخ نویسان یونانی و ارمنی و إسلامی ، تاریخ دقیق رصد زرتشت در رصدخانه کنگ دژ سیستان را محاسبه کرد. بر پایه محاسبات ذبیح بهروز زرتشت در ٣٧۴٢ سال پیش ( امسال ٢٠١٧ میلادی ) در رصد خانه کنک دژ سیستان، أساس گاهشماری را گذاشت که تا به امروز دقیق ترین گاهشماری جهان است. در دوران إسلامی، خیام رصد نوینی بر پایه رصد زرتشت انجام داد و أساس گاهشماری خورشیدی إیرانی را با تغییر مبداء ان به مبداء هجری پایه گذاشت. بر پایه شواهد تاریخی و تقویمهای تورفانی زرتشت این رصد را در هنگامی که ۴٣ سال داشت انجام داد و این بدان معنی است که زرتشت در ٣٧٨۵سال پیش ( امسال ٢٠١٧ میلادی ) دیده به جهان گشود و از انجایی که او در سن سی سالگی فلسفه و جهان بینی خود را أورد، پس اغاز فلسفه و جهانبینی او و تمدن زرتشتی به ٣٧۵۵ سال پیش ( امسال ٢٠١٧ میلادی) می رسد. از اینروست که ما امسال در سال ٣٧۵۵ زرتشتی هستیم . استاد ذبیح بهروز جزییات محاسباتش را در کتاب تقویم و تاریخ در ایران با همکاری دکتر محمد مقدم منتشر کرد. کارهای استاد ذبیح بهروز را ریاضی دان دیگر إیرانی به نام استاد احمد بیرشک ادامه داد و دو کتاب ارزشمند گاهشماری سه هزارساله و گاهشماری إیرانی برای ۵۴٢١ سال از شاهکارهای این ریاضی دان و تقویم نگار برجسته است که بر پایه محاسبات دقیق روانشاد ذبیح بهروز است .اما تمدن و شهریگری و فرهنگ إیرانی و اریایی هزاران سال پیش از زرتشت نیز وجود داشته است و شواهد اشکار ان در حوزه های باستانشناسی خراسان بزرگ از جمله حوزه های باستانشناسی باکتریا- مرگیانا و حوزه باستانشناسی خوارزم یا آندرونوا وجود داشته است. از سویی دیگر تمدن بزرگ اریایی -إیرانی تمدنی در اصل میترایی بوده است و هزاران سال پیش از زرتشت این فرهنگ و تمدن میترایی-مهری-زروانی موجود بوده است. کاوشهای باستانشناسی و کشفیات شگفت انگیز باستانشناس روس یونانی تبار، پروفسور دکتر ویکتور ایوانویچ سریانیدی در حوزه تمدنی خراسان بزرگ اشکار کرده است که در این حوزه تمدنی که از هشت هزار سال پیش اغاز شده و در چهار هزار سال پیش به أوج خود می رسد، اتشکده های میترایی و تندیس های اناهیتا و نمادهای میترایی به دست امده است. در حوزه باستانشناسی خراسان بزرگ که شامل همه دوره های باستانشناسی از جمله عصر سنگ، عصر برنز و عصر اهن است نمادهای میترایی- مهری و زروانی فراوان است. بنابراین ژرفای تمدن إیرانی-آریایی بسیار بیشتر از اندیشه های زرتشت است . البته در اینجا لازم به ذکر است که تاریخ نویسان یونانی و إسلامی زمان زرتشت را تا هشت تا ده هزار سال پیش نیز عقب برده اند برای نمونه أرسطو و پلوتارک تاریخ زرتشت را شش هزارسال پیش از أفلاطون یا گاهی پنج هزارسال پیش از جنگهای تروا دانسته اند. اینها نشان از ان دارد که احتمالا زرتشت های دیگری نیز به جز نویسنده گاتها یا زرتشت اخر که مبداء محاسبه ذبیح بهروز است وجود داشته اند همانگونه که بوداها هم چند تن بوده اند هرچند این حدس از نظر علمی تا کنون ثابت نشده است. اما به هر روی از انجایی که شواهد بیشتر درباره زرتشت اخر موجود است ما اصل محاسبه و رصد را بر ان قرار می دهیم. به هر روی استاد سیاوش اوستا با پذیرش پیشنهاد نویسنده این مقاله و تیزبینی ویژه خود با استفاده از محاسبات ذبیح بهروز و تطبیق انها با حوزه های باستانشناسی خراسان بزرگ و افزودن چهار هزارسال قدمتی که مطابق ازمایشهای کربن ١۴ و تکنولوژی زمانسنجی لومینسنس است(۴٠٠٠+٣٧۵۵)، أساس گاهشماری را گذاشت که امسال در سال ٧٧۵۵ ( ٢٠١٧ میلادی) ان به سر می بریم و نخستین تقویم آنرا در پاریس چاپ کرد. این گاهشماری که از سویی بسیار دقیق و علمی است و عمق و ژرفای تمدن إیرانی -اریایی – میترایی را بر پایه حوزه های باستانشناسی و محاسبات نجومی نشان میدهد، از سوی دیگر غیر سیاسی است و به این یا ان سیستم سیاسی یا شخص خاصی وابسته نیست جز به قدمت فرهنگ جاویدان ایران باستان. از اینرو این گاهشماری می تواند و باید أساس گاهشماریهای إیرانی قرار بگیرد و سبب اتحاد همه مردمان و کشورها و ملتهای تمدن إیرانی از تاجیکستان و أفغانستان گرفته تا ایران و کردستان اشغالی ( در ترکیه، عراق و سوریه) و استیا و الانیا شود. به امید آنروز، ایدون باد ایدون ترگ باد!

(اصل مقاله منتشر شده درسال ۲۰۱۷ میلادی درتقویم میترایی-چاپ شده در پاریس)
نویسنده: دکتر رضا هازلی (کی اشکان اردلان افشار نادری)