Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

چرا با تجزیه طلبان حرفی نداریم؟ چون با آن ها در حال جنگیم!؛ ف. م. سخن

می گویند بنشینیم و با تجزیه طلبان حرف بزنیم! در باره ی چه؟! در باره ی تمامیت ارضی ایران!

عده ای که خیلی حالت «دمکراتیک» یا درست تر بگویم «دراماتیک» دارند می گویند چرا که نه؟! آن ها هم ایرانی هستند و در جوامع دمکراتیک، مسائل با بحث و گفت و گو حل می شود!

این عده، با عرض معذرت، چیزی از دمکراسی نمی دانند!

در جوامع دمکراتیک، همه، از جمله «تجزیه طلبان» حق حرف زدن و نظر دادن دارند، اما «دمکراسی» هیچ کس را ملزم به بحث و گفت و گو با کسانی که می خواهند کشور را تکه پاره کنند نمی کند!

کسانی هم که «اقدام» به جدا کردن بخشی از کشور کنند، در اصل با صاحبان کشور، -که همه ی مردم دارای شناسنامه ی این کشور هستند و تمامیت آن را قبول دارند- وارد جنگ می شوند.

کسانی هم که «نقشه ی این اقدام» را می کشند، در حقیقت، به مردم کشور، پیام جنگ در آینده می دهند.

ما با تجزیه طلبان هیچ حرفی نداریم. انسان نمی نشیند با «دشمن» تمامیت کشورش حرف بزند. این ها حتی خود را «ایرانی» نمی دانند و به داشتن «ملیت» دیگر مفتخرند. ما در واقع با افراد ایرانی رو به رو نیستیم؛ با افراد «غیر ایرانی»ِ مدعی بخشی از خاک کشورمان رو به روییم. امر کشورداری و رفع ظلم از تمام ستمدیدگان، و نحوه ی اداره ی بخش های مختلف کشور یک چیز است، این که من می خواهم بخشی از کشور را مالِ خود کنم و بدتر از آن، بخشی از کشور را بردارم به کشورِ دیگر تقدیم کنم، چیز دیگر.

دومی ها هر قدر خواستند بگویند و بنویسند و ادعا کنند. ما در مقابل آن ها تا زمانی که اقدامی نکرده اند فقط هشدار خواهیم داد و بحثی در کار نخواهد بود.