Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

وانهادِ امپراتوری های کهن و چشم اندازِ مدرن، ابراهیم هرندی

دیباچه.

مردمِ کشورهایی که از امپراتوری های باستانی بجا مانده اند، گیرها و گرفتاری های بیشتری نسبت به دیگران، با فرهنگِ جهان مدرن دارند. نخست از آنرو که آنان که در روزگارانِ گذشته، خود را دارای ذهنیت مهتری می پنداشته اند، اکنون کهتری و رانده شدن به پیرامون جهان را برنمی تابند و کین توزانه به امپراتوری های صنعتی نوین می نگرند. دیگر آن که در واکنش به روزگارِ ناخوشایندی که آنان خود را در آن یافته اند، روزنه ای بسوی آینده، از راهِ گذشتۀ خود می جویند و “بازگشتِ به خویشتنِ خویش” را راهکاری برای برخاستن و گردن افرازی و سرفرازیِ دوبارۀ ملی و یا مذهبی می پندارند. این کوشش ها ریشه در رانه های روانیِ قومی و ناخودآگاه تاریخی چنان مردمانی دارد. البته آزمون های تاریخی، شکستِ این پروژه های واکنشی و عقده- بنیاد را نشان داده است. آنچه اکنون در ایران بنام حکومتِ اسلامی می گذرد، نمونه ای از شکلِ شکوفای این چگونگی ست. نخستین گامِ در راه روبیدنِ این رویای دروغین برای مردم چنان کشورهایی، آشنایی با جهان کنونی به گونه ای که هست، از چشم اندازی غیر ایدئولوژیک و شناسایی جایگاه حقیقی خود در آن است. من در این یادداشت، داد و ستدِ فرهنگی با کشورهای مدرن و ترجمۀ متون پایه را دونمونه از راه های این آشنایی و شناسایی خوانده ام.

***

ایرانِ کنونی وانهادِ امپراتوری باستانیِ شکست خورده ای ست که مانندِ همۀ کشورهایی که از امپراتوری های بزرگ بجا مانده است، با بحران های بی درمان – نمای اجتماعی و فرهنگی روبروست. نمونه های این کشورها؛ ایران، ترکیه، مصر و روسیه است. * نخستین واکنش انسان به هر شکستِ بزرگ – چه فردی و چه تاریخی – ناباوری و انکار آن است. این چگونگی در پیوند با رویدادهای اجتماعی،‌ دنبـاله ای سده ای دارد. از آن پس، انسان اندک اندک، ناگزیر از پذیرش نگونبختی خویش و هم میهنان اش می شود و ناباوری و انکار،‌ با خشم و تلخ جانی جایگزین می شود. شکست در برابر دشمنی که با شبیخونی ناگهانی بسوی آب و خاک و خانه و کاشانۀ انسان تاخته است و جان و جهان او را دگرگون و تیره و تار کرده است،‌ حقیقتی ناگوار و نپذیرفتنی برای همۀ جانوران،‌ بویژه پستانداران که به گسترۀ زیستِ خود دل می بندند و به گوهر خاک و خون پرست اند،‌ می باشد. این چگونگی برای ساکنان امپراتوری های بزرگ،‌ بسیار دشواتر و سهمگین تر از دیگران است و بازتاب های آن، روانشناسی ویژه ای را میدان می دهد که بررسی همۀ رویه ها و سویه های آن، تن به تورِ رازگشای پژوهش های روانشناسیک نمی دهد.

راهِ پرداختن به روانشناسی شکست،‌ از حوزه های درهم و همپوشِان دیگری مانند؛ کردارشناسی، شناسایی ریشه های خشم و خشونت،‌ بررسی روانشناسیِ غارت و مکانیزم پایدارندۀ آن، پیوندِ پنداره ها و انگاره های انسان با زمان و مکان،‌ شیوۀ کاربردِ سازه های سازندگی و خاستگاه های تاریخی،‌ زیستبومی، فرهنگی، اخلاق، و سیاست در جامعه می گذرد. اگر چنین باشد، باید گفت که پرداختن به این مهم،‌ کاری کارستانی ست که تنها با همکاری و همراهی همۀ نهادهای پژوهشی جهان، شدنی ست. من در این یادداشت، تنها به دونکته از آنچه ویژگی جامعه های شکست خورده است، اشاره می کنم و اندیشیدن در بارۀ این موضوعِ گسترده دامن را بشما می سپارم.

نخست این که فرهنگ هایی که وانهادِ امپراتورهای بزرگ گذشته هستند،‌ با بنیادهای ارزشیِ نگرشِ مدرن به آسانی کنار نمی آیند. دارندگانِ هر یک از این فرهنگ ها نه تنها خود را میراث دارِ فرهنگ و تمدنی کهن می دانند بلکه یکی از واکنش هایشان در رویارویی با فرهنگِ مدرن، بازگشت به گذشتۀ خویش و بازسازیِ تمدن تاریخی خود با چشمداشت به نیازهای کنونی ست. در هریک از چنین کشورهایی، از آغازِ سده نوزدهمِ ترسایی تاکنون، صدها و ای بسا هزارها، نوشته و کتاب، در ستایشِ بازگشت به خویش و چگونگی آن منتشر شده است و شمارِ بی پایان نمایی از نشست و گردهمایی و سمینار و کنگره برگزار شده است و می شود. نگاه کنید به مردم کشورهای ایران،‌ مصر، روسیه و ترکیه. نگرشِ نوستالژیک به گذشته در فرهنگ این کشورها سبب می شود که بسیاری از شهروندان آن ها، همیشه نیم نگاهی به گذشته داشته باشند و”رستگاری” را در بازگشتِ به آن دورانِ – که طلایی انگاشته می شود- جستجو کنند. این چگونگی برای بخش بزرگی از مردم، پیشروی بسوی زندگی بهتر را، در پس روی بسوی گذشته تعریف می کند. هم نیز این پندارۀ نادرست که ما پرچمدارانِ فرهنگ و تمدنِ مصری و یا ایرانی و یا یونانی و یا اسلامی، می توانیم و باید برای جهانِ کنونی سخنی تازه و سودمند داشته باشیم و نقشی دگرگونساز در روندها و رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن. این پنداره ها تاکنون بسیار فرصت سوز و پُرگزند و زیان آور بوده است. نمونۀ ایرانیِ این گرفتاری، گفتمانِ وارداتی “بازگشت به خویش” در سدهِ گذشته بود که برآیندِ اجتماعی آن حکومتِ اسلامی کنونی و نمایندۀ حرف دارش برای جهان، محمودِ احمدی نژاد بود. پروژۀ سهمگینی که ای بسا اوجِ کابوسِ آن هنوز برای ایرانیان تعبیر نشده است و بهای آن را باید پس از برچیده شدنِ بساط نکبت و ننگی که در کشورِ ما گسترده شده است، بررسید.

گرفتاری دیگرِ این نگرش آن است که دارندۀ آن، ریشۀ هر آنچه را نماد و نشانه پیشرفت می داند، در روزگارِ باستانیِ تاریخ و فرهنگِ خود پی می جوید، از سیخ و سه پایه گرفته تا اعلامیه جهانیِ حقوق بشر و بناگریز هرگز با گفتمان های مدرن، آنسان که باید، آشنا نمی شود. تاریخِ مردمِ سرزمین هایی که روزگاری تمدن های باستانی بزرگی داشته اند، در دو سدۀ گذشته، تاریخ دریافت ها و برداشت های نادرست از چشم اندازها و گفتمان های فلسفی، علمی و هنری مدرن بوده است. مردمِ هریک از این سرزمین ها، گفتمان های نوپدید و مدرن را از تونلِ ترجمانیِ سنَتی خود دریافته اند و آن ها را در جامِ واژه هایی که به گمانشان همردیف و هم معنا با گفتمان های وارداتی بوده است، جا داده اند. برای نمونه، در زبان فارسی، واژۀ “علم”، بجای “Science”، “مجلسِ شورا”، بجای “پارلمان” و تحقیق بجای (Research)، نشسته است.

این گرفتاری ریشه در این پندارۀ نادرست دارد که روزگارِ مدرن، هیچ چیزِ تازه ای برای ما ندارد زیرا که بسیاری از دستاوردهای آن، دوباره سازی اندیشه ها و گفتمان هایی ست که ما در فرهنگ و زبان خود داریم و شاید دیریست که آن ها را رها کرده و بکار نبرده ایم. این پندارۀ بیمارگونه سبب می شود که مردم کشورهای پیرامونی هرگز با آنچه برآنان در جهانِ مدرن رفته است، آشنا نشوند و هرروز به دایرۀ دورتری از گسترۀ پیرامونی جهان رانده شوند. زیانِ این ذهنیت دیری ست که گریبانگیرِ کشورهایی مانند ایران، ترکیه، مصر و روسیه شده است. حکومت های کنونی ِاین کشورها، اکنون ناتوان از گفتگوی معنادار با جامعه جهانی، بویژه کشورهای دموکراتیک هستند. این گرفتاری را با برنامه زیزی نهادی و نیز با داد و ستدِ و گرفت و دادهای فرهنگی و نیز ترجمه روشمند و نهادینۀ متون پایه و کاربردِ اطلاعات آن ها در آموزه های آکادمیک چاره کرد.

ترجمه، یکی از بزرگترین گره گاه های جابجایی معنا از زبانی به زبان دیگر است. گمرکی فرهنگی که معنا را که رازِ چگونه ماندن و چگونه زیستن در زیستبوم مردم هر زبان است در خود و باخود دارد و از سپارش گشاده دستانۀ آن به مردم زیسبتوم های دیگری خودداری می کند. چراییِ این چگونگی ریشه ای کهن در سیستم دفاعی هر فرهنگ دارد و شکل گیری آن نیاز به سده ها و گاه هزاره های فرهنگی داشته است. زبان خانه جان و پایگاۀ فرهنگ و شخصیتِ اجتماعی آدمی ست. بُنچاقی تاریخی که همۀ کلیدهای کاراندازِ ذهن کاربرانش در آن است و با بررسیِ روشمندِ افسانه ها، پنداره ها، انگاره ها، متل ها، مثل ها و گفتاوردهای زبانزدِ آن زبان و نیز چگونگی چینش واژگان در جمله، می توان شیوۀ کارکردِ ذهن کاربرِ آن زبان را شناخت و بُردِ اندیشگی و گسترۀ چشم انداز او را سنجید و رفتارها و کردارها و کُنش ها و واکنش های او را پیش بینی پذیر کرد. این گونه است که هیچ زبانی، بارِ معنایی واژگان خود را به بیگانگان آسان وانمی نهد و برگرداندن یکراستِ معنا از زبانی به زبانِ دیگر، کاری دشوار است و نیاز به کاردانانی دانا و زباندان و کارآمد دارد. مترجمانی ورزیده و کارآزموده که بتوانند، معنا را از زبانی بردارند و در واژگان زبان دیگر، با پسزمینۀ فرهنگی و ذهن خواننده و یا شنونده در آن زبان همخوان کنند. دشواری ترابری معنا از زبانی به زبان دیگر برای آن است که زبان های کهن در زمانی شکل گرفته اند که یورش بیگانگان و غارتِ ریستبوم های آبسال و دانه خیز، رویدادی هرساله در زندگی مردم آن سرزمین ها بوده است. از اینرو، رازواریِ برخی از واژه ها و گفتمان های هر زبان، بخشی از سیستم دفاغیِ فرهنگِ آن زبان در برابر یورش بیگانگان و راهزنانِ و غرتگران بوده است و همانگونه که حکومت ها بدور روستاها و شهرها برج و بارو می کشیدند، رازهای ماندگاری خود را نیز، ناخودآگانه در حوزۀ زبانی خود می ریختند و آن ها را با زبانی ایمایی و ترجمه گریز با یکدیگر در میان می گذاشتند. پاسخ یورشگران به این گرفتاری نیز، نابود کردن زبان بومی و جایگزین کردن اش با زبان خودشان بود. این گونه، زبان های رومی و عربی در گذشته دور و انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی در روزگارِ ما کاربرانِ بیشتری از زبان های دیگر دارند.

گرفتاری دیگرِ ترجمه در روزگار ما این است که کشورهای پیرامونی از آغاز، نه چشم اندازِ ترجمه داشته اند و سیاستِ ویژه ای برای آن. برای نمونه، در ایران از سال های پایانی دوره صفویه به این سو، هرکشور اروپایی که با ایران سروکار داشته است، آثارِ کلاسیک تنی چند از نویسندگان و شاعران کشور خود را نیز بهمراهِ وارداتی که به ایران داشته است، از راه ترجمه برایمان آورده و یا در آوردن آن دست داشته است. یعنی با آنکه ما از زمان ناصرالدین شاه دارلفنون و سپس دانشگاه داشته ایم، اما آثارِ بسیاری از فیلسوفان و دانشمندان و هنرمندانِ اروپایی مانند؛ کانت و هگل و دیکنز و دانته و همینگوی و مارکس و فروید و…. همانگونه به ایران آمده اند که چراغ پریموس و پنکه و امشی و فیسبوک و قرص آسپرین. در این چگونگی نیازهای آموزشی، آکادمیک و فرهنگی کشور در نظر گرفته نشده است و گزینشی استراتژیک در کار نبود ه است، زیرا سیاست و چشم اندازهِ ترجمه وجود نداشته است. چنین است که در حوزه های آکادمیکِ ما، غرب شناسی به زبان فارسی شدنی نیست. ما هنوز نه چشم اندازِ ترجمه داریم و نه کسی از مکتب های گوناگون ترجمه سخنی به میان آورده است.

نکتۀ دیگری که دربارۀ میراث برانِ امپراتوری های باستانی می توان گفت این است که همۀ آن کشورها در روزگارِ کنونی آمادۀ از هم پاشیدن هستند و هرچه پیشتر می رویم، این خطر بیشتر می شود. در بسیاری از این کشورها حکومت نظامی در لباس حکومت مدنی برسرکار است. نگاه کنید به روسیه، مصر، ترکیه، ایران. مردم این کشورها در سدۀ گذشته دستخوش دگرگونی هایی فرصت سوزی بوده اند که هیچ سودی برایشان نداشته است و آن کشورها را با بُحران های آنچنان فزاینده ای رویارو کرده است که اکنون هریک از حکومت آن کشورها ناگزیر از برپا کردن الم شنگه های ساختگی پیاپی برای ماندگاری در قدرت است. پیداست که اگر این کشورها حکومت های دیکتاتوری نمی داشتند،‌ تاکنون گسترۀ هریک، براثرِ خیزش های قومی، به کوچکترین بخش تجزیه ناپذیرِ خود فروکاسته شده بود و ای بسا که هر یک، کانونی از آتش افروزی و ستیز و کشمکش و تروریسم در جهان می شد. البته دیکتاتوری درمان این گرفتاری نیست، بلکه زمینه سازِ آن است. دیکتاتورها در همزیستی مردمان، خطرِ همدستی و یگانگی و خیزش می بینند. از اینرو از پیدایشِ پذیره های همگانی و رویش ارزش های اجتماعی جلوگیری می کنند و ارزش ها و پذیره های خود را با برچسبِ های مردم فریبِ قومی، ملی، مذهبی و تاریخی، همگانی می خوانند. برای نمونه،‌ هنگامی که آخوندی می گوید که؛”ملتِ مسلمان ایران،‌ دردِ اسلام دارد.”،‌ مرادش این است که ما نیک آگاه ایم که در این کشور،‌ کسی دردِ اسلام ندارد، اما نمی گذاریم که کسی جز خودمان، “دردِ ملی” را در این کشور تعریف کند. ما خودمان هم درد را تعریف می کنیم و هم درمان آنرا. این گونه است که هرچه دیکتاتوری در کشوری مانندِ ایران پایدارتر باشد،‌ گسل های طبقاتی، قومی،‌ جنسی،‌ فرهنگی و زیستبومی در آن بزرگتر می شود و گیرها پُرگیره تر. از اینرو، بحران های این کشورها، چون آتشِ زیرِ خاکستر، هر روز گدازانتر و رخنه یابتر می شود.

تاریخ کشورهایی مانندِ ایران، مصر، ترکیه و روسیه در سدۀ گذشته نشان داده است که دگرگونی های اجتماعی و فرهنگی بنامِ مردم و بدون درگیریِ و همکاریِ آن ها، نه اجتماعی ست. روندهای اجتماعی، نیابتی نمی توانند باشد و دیکتاتورهایی که خود را بنیانگذار و پیش آهنگ راه ها و روش های نو می خوانند، برنامه هایشان هرچند ژرف و بنیادی و نیز که باشد، با مرگشان برچیده خواهد شد. “پیشرفت”، گفتمانی ذهنی – انسانی ست که واتاب هایی اقتصادی – فرهنگی دارد. پروژۀ پیشرفت، از کودکستان با انسان درگیر می شود در پایانِ از او شهروندی آزاد و آگاه و گزیینده می سازد. بازتابِ اجتماعی این چگونگی، کشوری آباد با مردمانی آزاد و شاد خواهد بود که در آن هر فرد، خدای جان و جهان خویش است. انسانی که نیک می داند که در کجای تاریخ خود و جغرافیای جهان ایستاده است و چگونه باید باشد. پدیده های دیگری که پیشرفت پنداشته می شود، از این نقطه آغاز می شود. دموکراسی، حقوقمندی، برنامه ریزیِ نهادینه، اقتصادِ صادرات- محور، توسعۀ پایدار و……، این واتاب ها، میوه های باغ پیشرفت است. اما حاکمانِ خودگماردۀ آن کشورها، منطقِ این چگونگی را باژگونه خواسته اند. چنین است که اکنون بسیاری از شهرهای کشورهای روسیه و اروپای شرقی، گورستان های خاموشِ صنایع ماشینی زنگاری ست و در ایران و ترکیه، مردم دلتنگانه از حقوقِ فرمایشی گذشته یاد می کنند.

جهانِ کشورهای پیرامونی، جهانِ گیرها و گرفتاری های گوریده و گشایش ناپذیر است. در روزگاری که مردم در پرتوِ دسترسی به رسانه های همگانیِ آنی و آنلاین و شبکه های اجتماعی، بیش از پیش، آگاه از حقوقِ مدنیِ خود و رویدادها و روندهای اجتماعی و سیاسی هستند و خواستار پاسخ های آسان و آنی از حکومت اند، چنگ انداختن در گیرها و گرفتاری های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و کوشش در واگشایی آن ها، شکیبایی ایوب و زهرۀ شیر می خواهد، اما نشدنی نیست.

یادداشت:

در اینجا سخن از امپراتوری های شکست خورده است و بازتاب آن شکست در روندهای و رویدادهای تاریخی کشورهایی که وانهادِ آن امپراتوری هاست. از سدۀ شانزدهم میلادی به این سو، امپراتوری های استعماری و امپریالیستی مانند اسپانیا، پرتغال و سپس انگلیس و فرانسه و هلند در اروپا پدید آمدند که شکستِ هریک از آن ها، ‌تنها از دست دادن مستعمره های آن ها بود و کسی به آن کشورها نتاخت. با آن همه،‌ همین کشورها نیز، درگیرِ بسیاری از بازتاب های امپراتوری های شکست خورده هستند برای نمونه،‌ انگلیسِ کنونی که روزی کانون بزرگترین امپراتوریِ امپریالیستی جهان بود،‌ اکنون کشوری ست که همۀ ویژگی های یک امپراتوری شکست خورده را دارد. از استقلال خواهیِ پاره های آن، مانندِ ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز گرفته، تا اقتصاد ورشکسته ی استعماری و ارتش امپریالیستی بزرگ و پرخرج و نهادهای ناکاره و گرفتاری های بزرگ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی. نیز بحران های مهاجران و پناهندگان و نیز روندِ برونرفتن از جامعۀ اروپا (بزگزیت) در این کشور را می توان از این چشم انداز نیز بررسید.