Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

مُهر “انتخابات” لکه ننگی خواهد شد بر پیشانی صاحب شناسنامه، بهروز ستوده

نوشتارامروزمن درافشای مضحکه‌ای که برآن نام “انتخابات” نهاده اندوتاکنون درمورد دروغین بودن این نمایش مسخره، بسیاری ازکنشگران سیاسی فراوان گفته ونوشته شده‌اند نیست، بلکه روی سخن من دراین مختصربا آن دسته ازمردم ورأی دهندگانی است که خود قربانی سیاست‌های حکومت اسلامی‌اند وحتی خودبدرستی میدانند که تمام بدبختی‌ها وگرفتاریهای کنونی مٌلک وملت ناشی ازحکومت فاسد، ناکارآمد وجنایتکاری است که چهاردهه کشور ومردمی را به گروگان گرفته وبا نمایش انتخابات ادعای مشروعیت وحمایت مردمی میکند! وحیرت آوراین است که چرا این دسته ازمردم، با وجود این آگاهی بازدر”انتخابات” جمهوری اسلامی شرکت میکنند وبا پشت پازدن به ابتدائی ترین حقوق ووظیفه شهروندی خویش، نقش خودرا تا حّدابزارتبلیغاتی حکومت اسلامی پائین میاوردند. براستی چرا آن دسته از مردمی که خود جزوقربانیان دستگاه پلید ولایت فقیه‌اند ومیدانند سرچشمه تمام مفاسد سیاسی واجتماعی واقتصادی وفرهنگی وغیره ناشی ازساختارضدانسانی حکومت اسلامی ورهبران جنایتکاراین نظام اصلاح ناپذیراست، با شرکت در”انتخابات”‌های جمهوری اسلامی این چنین دست به تحقیرخویش میزنند؟ چرا اینان ارزش وحرمت رأی خودکه معّرف شخصیت اجتماعی وسیاسی آنان است اینگونه به رایگان تقدیم حکومت ولایت فقیه میکنندودرخیمه شب بازی مشروعیت سازی برای حکومت دزدان وجنایتکاران با جیره خواران حکومتی واراذل واوباش این حکومت همراه وهمصدا میشوند؟

یکی ازشگردهائی که جمهوری اسلامی ازهمان ابتدای به قدرت رسیدن تا به امروزبرای کشاندن مردم به پای صندوق‌های انتخابات کاذب، استفاده ازحربه تهدید وایجادترس برای عدم شرکت در”انتخابات” بوده است. ازهمان نخستین خیمه شب بازی”انتخابات” جمهوری اسلامی، درمیان مردم شایع کردند که اگر کسی شناسنامه‌اش مٌهرانتخابات نخورد بعنوان ضدانقلاب وطاغوتی شناخته میشودوبعداً ازنظرکاروتحصیل ومسافرت وغیره دچارمشکل خواهدشد. پخش چنین شایعه‌ای درمیان مردم آن هم درشرایطی که هنوزماهیت واقعی حکومت اسلامی ورهبرانش برای مردم ایران برملا نشده بود وبسیاری ازمردم هنوزمنتظرتحقق وعدهای خمینی بودندازیکطرف، وازطرف دیگرمشاهده قساوت وبیرحمی حکومت نوپای اسلامی که دسته دسته ازدگراندیشان ومخالفان خورا اعدام ویا به زندان وشکنجه گاه میکشاندند، درچنین فضای وحشت انگیزی بود که بسیاری ازمردم وحتی مخالفان نظام نوپای اسلامی، برای مصون ماندن درمقابل فاشیسم اسلامی تازه بقدرت رسیده وهراس از برچسب ضدانقلاب وطاغوتی، راه تظاهربه هواداری ازحکومت نوپای اسلامی وشرکت درنمایش‌های انتخاباتی وممهورشدن شناسنامه‌های خود به مُهر”انتخابات”را درپیش گرفتند. بدین ترتیب حربه تهدید وایجادترس وحشت برای گسیل مردم درنمایش انتخاباتی کارخودش را کردوحکومت اسلامی موفق کردیدبا حربه تهدید وترس بسیاری را مجبوربه تظاهرهواداری از جمهوری اسلامی نماید!

با ورود جناحی ازحکومت اسلامی بعنوان تعزیه گردان “انتخابات” بین خودی‌ها، جناحی که درتمام فجایع وجنایات سالهای پس ازانقلاب ۵۷ دست داشت این بار با نام جعلی “اصلاح طلب”، شرکت درنمایش انتخابات برای بسیاری ازمردم توجیه جدیدی تحت عنوان”انتخاب بین بدوبدتر” درحافظه مردم گرفت تا اینکه رسوائی این فرمول جدیدبرای کشاندن مردم به پای صندوق قلابی رأی درانتخابات سال ۸۸ و با به خاک وخون کشیدن کسانی که با لب‌های بسته شعارشان فقط “رأی من کو” بود به اوج رسید و مردم ایران با چشمان خود ودرحیرت زدگی دیدند که این حکومت داعشی حتی به آن دسته از پایه گذاران ورهبران جمهوری اسلامی که بخواهند پای خود را اندکی خارج از دایره ولایت مطلقه خامنه‌ای بگذارندمغضوب ومطرود ودرحبس خانگی قرار میگیرند! عوامفریبی‌های حسن روحانی مٌهره امنیتی حکومت اسلامی که برای فریب مردم، خودرا حقوق دادن واعتدال گرا معرفی کرد و با شعار: ایجادفضای بازسیاسی وتضمین حقوق شهروندی درداخل و بیرون آوردن ایران ازانزوا وبازگرداندن ایران به جامعه جهانی درخارج نیزچندصباحی تنور”انتخاب بین بدوبدتر” را گرم نگاه داشت تا اینکه مردم ایران درخیزش ملی وسراسری دیماه ۹۶ با سردادن شعار”اصلاح طلب -اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” نقطه پایانی نهادند برنمایش مسخره “انتخابات” درجمهوری اسلامی.

واما اینک درهفته‌های پایانی سال ۹۸ وچندروزمانده به انتصابات مجلس شورای اسلامی، درشرایطی که صدها خانواده ایرانی بدنبال اجساد عزیزانشان هستند که درخیزش آبانماه ودراعتراض به گران شدن بنزین کشته شدند، وهزاران خانواده ایرانی بدنبال کسب خبرازعزیزانشان هستند که توسط نیروهای امنیتی حکومت ولایت فقیه دستگیر شده‌اند، درشرایطی مردم ایران وجهان هنوزازفاجعه سرنگون سازی هواپیمای مسافربری با موشک توسط سپاه پاسداران خشمگین‌اند، خامنه‌ای وتمام دارودسته جمهوری اسلامی اعم ازآنان که درقدرت‌اند وآنان که از گردونه قدرت اخراج شده‌اند با وقاحتی وصف ناپذیرمردم ایران را به”شرکت پٌرشور” درنمایش بیعت ومشروعیت که چند روزدیگربه روی صحنه خواهدآمد فرامیخوانند! خامنه‌ای وروحانی وتمام ارکان فاسد جمهوری اسلامی دریافته اندکه شرکت مردم درنمایش انتخابات اسفند ماه به حداقل درعمرننگین حکومت اسلامی خواهدرسید. اینکه خامنه‌ای ملتمسانه ازمردم میخواهد: “اگرازمن هم خوشتان نمیاید در انتخابات شرکت کنید” نشانه نهایت عجزوفروپاشی زودآیند جمهوری اسلامی است. درچنین شرایطی حساس وسرنوشت سازشرکت در”انتخابات” اسفندماه بمنزله بیعت با خامنه‌ای ومشروعیت بخشیدن به حکومت کسانی است که روزگارایران وایرانیان را به تباهی کشانده‌اند. خامنه‌ای وروحانی وسه قوه سرکوب گرجمهوری اسلامی نگران عدم شرکت ذوب شدگان درولایت وجیره خواران خود درنمایش انتخابات نیستند، چرا که میدانند رأی آن توده بی قواره ومسخ شده را درهرشرایطی دارند، وحشت خامنه‌ای وهمپالگی‌هایش ازعدم شرکت انبوه مردمی است که درسالهای اخیر همیشه به اغوای اصلاح طلبان خائن برای”انتخاب بین بدوبدتر”درنمایش انتخابات شرکت میکردندوبازاردستگاههای تبلیغاتی حکومت اسلامی را رونق می‌بخشیدند.

برتوده بی قواره ومسخ شده درپای منبرآخوندهای شیاد وهمچنین اراذل واوباش لباس شخصی وحقوق بگیرکه افیون خرافات تا مغزاستخوانشان رسوخ کرده است وآخوندهای آدمکش آنان را مانند خمیربه هرشکلی که بخواهند درمیاورند وعلیه هرکسی ودرهرکجا که بخواهند می‌شورانندومی سوزانند حرجی نیست، اما ازکسانیکه به حقوق شهروندی پایمال شده خودواقف‌اند ومعنی انتخابات آزاد و حقوق انتخاب کننده وانتخاب شونده را میدانند، کسانی که میدانندپس از دوخیزش بزرگ دیماه ۹۶ وآبانماه ۹۸ جامعه وجنبش آزادیخواهانه مردم ایران وارد فازجدید گذرازحکومت اسلامی شده است، کسانی که پس از ۴۱ سال تجربه زندگی درزیرسلطه حکومت آخوندهای معمم ومکلا به باوراصلاح ناپذیری حکومت اسلامی پی برده‌اند، انتظار نمی‌رود یکباردیگرواردبازی تکراری ومسخره “انتخاب بین بدوبدتر” شوند چونکه اکثریت مردم ایران به این نتیجه اندسرتاپای حکومت ولایت فاسد و فسادپروراست وضد ابتدائی ترین حقوق انسانی شهروندان ایرانی است.

واما سخن آخرو خطاب به آن دسته ازشهروندانی که هنوزمرعوب ترس وتهدید حکومت جهل وجنایت‌اند وهنوزنگرانند که نخوردن مٌهرانتخابات درشناسنامه آنان مبادا درآینده برایشان دردسرسازشود بایدگفت که با وجود جمهوری اسلامی هیچ آینده روشنی وجودنخواهد داشت که نگرانش باشید. با وجوداین حکومت واین رهبران فاسد، فردا تیره ترازامروزخواهد بود وهیچ انسان عاقلی رأی به نکبت بارترشدن زندگی فردای خود نخواهد داد. بدون یک ذره شک وتردید جمهوری اسلامی رفتنی است وعمرش به انتهارسیده است وهرکس که دراین دوران که اضمحلال وفروپاشی حکومت اسلامی آغازشده است در”انتخابات” پیش رو شرکت کند و رأی به مشروعیت ومردمی بودن این حکومت جنایتکاربدهد، دراینده‌ای نزدیک جزپشیمانی وخواری عایدش نخواهدشد. کسانی که با شرکت درنمایش رسوای انتخابات میروند که مانند گذشته مٌهری درشناسنامه‌شان زده شود وازاین طریق برترس خود غلبه کنند وبه خیال خودحاشیه امنی برای زندگی خود وخانواده خود درست کنند، بهتراست بدانند که تا این حکومت فاسد ودین فروش درقدرت است هیچ نوع امنیت فردی واجتماعی وشغلی وتحصیلی وغیره برای شهروندان ایرانی وجود نخواهد داشت. این دسته ازمردم مرعوب شده بهتراست بدانند مٌهر”انتخابات” این دوره “انتخابات”درهرشناسنامه، درفردائی که دورنیست لکه ننگی خواهد شد برپشیشانی صاحب شناسنامه.

شرکت نکردن در نمایش بیعت ومشروعیت سازی برای حکومتی که غرق درخون پیروجوان وکودک وزن ومرد این سرزمین است ودرخانه ماندن ورأی ندادن، حداقل ترین وکم هزینه ترین دفاع ازحقوق ووظیفه هرشهروند ایرانی است که میتوان بدان عمل کرد، کوتاهی کردن درانجام حداقل وظیفه شهروندی شایسته یک انسان ایرانی حقوق مدارنیست. امیداست که یک نافرمانی مدنی سراسری درقبال مضحکه‌ای که بنام”انتخابات”درپیش است، اراده ملی ایرانیان را برای گذاراز حکومت خون وجنون اسلامی به ظهوررساندوسرنگونی جمهوری اسلامی راسرعت بخشد.

۲۳ بهمن ماه ۱۳۸۹
۱۲ فوریه ۲۰۲۰