Friday, September 29, 2023
spot_imgspot_img

لمپنیسم، همچنان درحال رشد است ؛ یدالله بلدی

 

روز دوازدهم تیرماه ، یکی از مشهورترین گنده لاتهای ایران ، بنام وحید مرادی ملقب به عقاب ایران، در زندان توسط، یکی از زندانیان که بجرم قتل زندانی شده بود بقتل رسید .وحید مرادی که بیشتر اعضای بدن وحتی صورتش ، خالکوبی وجای چاقو بود ، دارای نوچه ها وطرفداران ودشمنان زیادی درمیان لاتها بود ، وحید مرادی درروز 27 خرداد یک روز پس از آزادی اززندان ، دوست صمیمی خودرا درمنزل دوستش باضربات چاقو بقتل رساند ودونفر دیگررا مجروح کرد، و انگیزه قتل را توهین ناموسی ، ازجانب دوستش بیان کرده بود، و روز بعددرحین فرار در مرز دستگیر شد. در مراسم تشییع جنازه وحید مرادی، بیش از یکصد هزار نفر شرکت کرده بودند، حضور این جمعیت انبوه نسبتا جوان، باپیراهنهای سیاه وبدنهای خالکوبی شده، نشانگر رشد لمپنیسم وانحطاط اخلاقی دربخشی ازنسل جوان ماست که آینده خطرناکی را برای این نسل وجامعه مادرپی خواهد داشت

پدیده لات بازی وچاقو کشی از زمان قاجار تاکنون ، حضور چشمگیری درجامعه داشته است ، دردوران قاجار قداره بندی وقمه کشی درمیان لاتها مرسوم بود، امادردوران رضا شاه یکی از لاتهای معروف تهران بنام نجف حمال چاقوی ضامن دار را را ابداع کرد ، که پس ارآن چاقوی ضامن دار به حربه اصلی لاتها تبدیل شد. دراوایل انقلاب ، که روحیه انقلابی برجامعه حاکم بود، لمپنیسم زمینه مساعدی برای رشد نداشت، اما با توجه به نحوه برخورد خشونت آمیز حاکمیت بامردم مانند اعدام وشلاق زدن در ملا عام وفروریزی، برخی از ارزشهای اخلاقی، میزان لاتهاافزایش یافت و درهرکوی وبرزن در محله های متوسط نشین وفقیر نشینن لاتها نفس میطلبند، برطبق آمارپزشکی قانونی ، روزانه حدود 2000دعوا ودر گیری منجر به ضرب وجرح روی میدهدکه در 20 درصد این دعواها اسلحه سرد یعنی چاقو، قمه .تیغ موکت بری وحتی شمشیر بکار میرود وبرطبق همین آمار از سال 80 تاکنون 15000 هزارنفر براثراصابت چاقو بقتل رسیده اند . شرایط نبودن امنیت درجامعه موجب شده که حتی بعضی زنان نیز برای دفاع دربرابر حمله احتمالی ناچارند باخود چاقو حمل کنند.

عوامل افزایش لاتها وچاقوکشها:

الف : فقرفرهنگی وفقر مالی: برخی ازجوانان بیکارو فقیرونا آگاه که ، دارای زمینه های شرارت وزورگویی هستندو، درمحله های لات خیز زندگی میکنند برای تامین هزینه زندگی وکسب شهرت وارد، عرصه لاتها میشوند ، لاتها دارای سلسله مراتبی هستند که عبارتند از نوچه، لات وگنده لات، طی این مراحل ، به میزان توانایی جسمی وتعداد دعواها ونترس بودن آنان در درگیریها وتعداد زندانی شدن ، میزان خالکوبیها و داشتن جای چاقو دربدن دارد، لاتها معمولا ازراه فروش موادمخدر یا باجگیر ی. امرا رمعاش میکنند .

ب:تبلیفات دررسانه های گروهی: تاکنون چندین جلد کتاب درباره زندگی لاتها منتشر شده واز کسانیکه بارها بجرم شرارت وچاقو کشی زندانی شده انذ باعناوین ، مردمی وجوانمرد نام میبرد، .تاکنون چندین بار تلویزیون جمهوری اسلامی از، امین فرزانه یکی از گنده لاتهای تهران برای مصاحبه دعوت کرده، است امین فرزانه در این برنامه ها بشرح لات بازیهای خود میپردازد، ودر واقع به این قشر مشروعیت میبخشد.

نکاتی جند پیرامون پدیده لاتها وچاقو کشی:

بعلت نهادینه شدن خشونت درجامعه ، چاقو کشی از انحصار لاتها بدر آمده ،وبرخی از مردم را که دارای خصلتهای لمپنی نیستند نیز در گرفته است، . زنان که خود یکی از قربانیان اصلی چاقو کشی هستند ، دراین سالها دهها زن ، همسرانشان را بعلت اختلافات شدید ویا تجاوز به فرزندان، با چاقو بقتل رسانده اند بعنوان مثال میتوان از ریحانه جباری نام برد که بخاطر دفاع از خود ومصون ماندن ازتجاوز، یک مرد بسجی را با چاقواز پای در آورد ، مدارس که باید جایگاه آموزش وپروش باشد، دراین سالها چندین قتل درمدارس بوسیله دانشاموزان با چاقو روی داده است

در گذشته چاقو کشی منحصر به لاتهای جوان ومیانسال بود، اما اینک نوجوانان نیز در دعواها مرتکب چاقو کشی میشوند ، که بعضی نیزمنجر بقتل شده است دهها نوجوان زیر 18 سال بجرم قتل اکنون درزندان ودر انتظار حکم اعدام هستند ، قاتل روح اله داداشی قهرمان پرورش اندام ایران که با چاقو کشته شد، یک نوجوان 17 ساله بود که اعذام گردید.

در گذشته چاقو کشی در هر مکانی روی نمیداد، اما اینک درفضای خشونت زای کنونی چاقو کشی مرزها را در نوردیده ، تاکنون چندین بار چاقو کشی درحین مسابقات فوتبال وکشتی در استادیومها وسالنهای ورزش رویداده است، همچنین بیمارستانها نیز از چاقو کشی مصون نمانده ، در بیمارستانهای قم واردبیل دونفر دربرابر چشم بیماران ، براثر چاقو کشی بقتل رسیدند، وچندین نفرنیز مجروخ شده اند.

دراغلب محله های متوسط نشین وفقیر نشین، انواع ابزار دعوا ، مانند گرز وچاقو ، پنجه بکس وحتی شمشیر درملا عام بفروش میرسد این نوع ابزارهیچکدام کاربردی جز برای دعوا ودر گیری ندارند ونیروی انتظامی نیز، هیچ نظارتی برفروش این ابزارهاندارد.

. ویژگی که درهمه لاتها وجوددارد ، کرنش دربرابر فرادستان وزور گویی به فرودستان ، بویژه زنان است بعنوان نمونه میتوان به ویدیویی اشاره کرد که در آن یکی از لاتها بنام اسد اوباش درحال کتک زدن یک زن دیده میشود، که بزور میخواهد اورا مورد تجاوزقرار دهد ، اما زن با گریه والتماس، حاضر به پذیرش نیست، در دنباله همین فیلم اسد اوباش را در پاسکاه نیروی انتظامی درحال گریه والتماس و ابراز پشیمانی نشان میدهد .

لاتها همواره با حاکمیت بخاطر منافع وبا روحانیت بخاطر باورهای مذهیی پیوند داشته اند، از اینرو همواره درهمکاری با ارتجاع ودر تقابل با مردم نقش ویرانگری داشته اند ، وبه مزدوری رژیمها درامده اند استفاده شیخ مرتجع شیخ فضل ا لله نوری از قمه کشها وقداره بندان در تقابل با مشروطه خواهان، وهمچنین نقش مخرب لاتها در کودتای 28 امرداد وآزار واذیت دستگیر شدگان در زندان کهریزک، توسط ارادل واوباش از. کارنامه های ننگین این قشر در تحولات سیاسی کشورماست . درجریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری ، عده ای از لاتها با کلاه مخملی وکت وشلوار مشکی بطور دسته جمعی بنفع کاندیداها حضور داشتند ، این امر نشانه ورشکستکی رژیم است ، که ازاین قشر سربار جامعه برای تبلیفات انتخاباتی سود میجوید. جاهلها با نوچه هایشا ن همواره پای ثابت مراسم سوگواری هسنتد ، واعلب درصف مقدم دسته های عزاداری حرکت میکنند وخوددرا خادم الحسین میخوانند.

یکی از بحرانهای بسیار خطرناک جامعه، که حاکمیت بنفع خود از آن سود میبرد، پدیده لمپنیسم است که تاثیرات ویرانگری برجامعه و برخی جوانان برجای میگذارد ، این خیل عظیم اراذل واوباش که پیامد ونتیجه عملکرد مخرب جمهوری اسلامیست ، در برآمد خیزشهای مردمی نقش سرکوبگرانه ای خواهند داشت،، چنانکه سردار همدانی یکی از سران سپاه، به بسیچ وسازمناندهی لاتها در برابر تظاهرات مردمی ، اعتراف کرد وچنانکه عکسها وویدیوها دیده شده لاتها را ، درروزهای اوج تظاهرات قمه بدست وهفت تیر یکمر درحال سرکوب نشان میدادند ودر خیزش دی ماه گذشته زندانیان قاتل وچاقو کش را از زنذان دیزل اباد کرمانشاه برای سرکوب مردم ، به خیابانها گسیل داشنتد واینان نیز با بیرحمی مردم را مورد ضرب وشتم قرار میدادند

باتوجه به کارنامه رژیم در ایجاد نابهجاریها ، رشد لمپنیسم همچنلن تداوم خواهد داشت.