Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

قیام مردم منطقه علیه جمهوری اسلامی،تکلیف مردم ایران چیست؟ علی اکبر امیدمهر

یکی از درس های دیکتاتورها،جهت بقای رژیم خویش،ایجاد ناامیدی،ترس از آینده،ایجاد رخوت و بی حالی ناشی از پناه بردن توده مردم،به مواد توهم زا،مخدر یا عزلت گزینی و ناامیدی از تغییر و نیز ایجاد وحشت از چاله در آمدن و به چاه افتادن است.که بطور مرتب توسط رسانه های دیکتاتوری،تبلیغ میشود و اینکه دریای خون راه می افتد. یا کشور محبوب تان تجزیه میشود.است.من(نگارنده این سطور) و دوستان و همکاران هم فکر،نهایت سعی مان،کاشتن بذر امید، دردل مردم ،بخصوص جوانان(که به مواد مخدر پناه نبرند،خودکشی نکنند.خشم و نفرت شان را متوجه رژیم نمایند) و اینکه نقشه و تهدیدات رژیم در اثنای قیام عمومی، یا بعد از فروپاشی رژیم، رخ نمیدهد.بوده وهست. چون ایران کشوری متمدن با فرهنگ و تاریخ هزاران ساله است و ملت کهن و تاریخی و مجرب ایران ،در طول تاریخ ،بارها ازین خطر ها جستند و اکنون نیز نمی گذارد، وقایع کشورها ی منطقه، که مرزهایشان را استعمار کشیده،در ایران کهن سال ،تکرار شود، اما چون ملت ایران ،در مقابل یک رژیم بی پرنسیب (رژیم های غراق و لبنان، حداقل پرنسیب های جهانی را دارند)وتا دندان مسلح،ابزارلازم،برای دفاع مسلحانه از خود را ندارد.ناگزیرند از مبارزات مدنی و میدان میلیونی ،برای تغییر رژیم استفاده کنند.

اما اخیرا دو پیام بسیار مهمی بدستم رسید:

یکی به نقل از فرانسیس فوکویاما:..مردم تحت ستم ، برای تغییر وضع فعلی و حصول به آزادی و دموکراسی، نیازمند نظم و دیسیپلین هستند و گذار اقتدار گرایانه به نظام سیاسی و اقتصادی کاملا مدرن،بهتر از جهش و پریدن به دموکراسی است.
دومی به نقل از هموطنی از داخل:…امید کاذب ندهیم،چون باعث میشود،مردم فقط بامید دیگران باشند.یا متاسفانه به امید یک معجزه از غیب.در نتیجه ،منتظر بمانند و خودشان اقدام نکنند. ..باید ایده بدهیم. راه چاره برای حذف این رژیم دزد و مافیایی و جنایتکار،بدهیم و اینکه چه باید کرد.

اینک قبل از شرح اصل ماجرا،چون اخیرا چند اتفاق مهم رخ داده،که باید با دقتی ریاضی بررسی و هوشیاری ملی-میهنی را، دو چندان کند،باین جریانات میپردازیم:

1-جریان دوران گذار تجزیه طلب ،بریاست آیت الله زاده تبریزی،که رسما و علنا نیت خود را لو داد.که قصد دارد. در اثنای قیام ملی-میهنی مردم ایران ،علیه جمهوری اسلامی،از پشت به ملت ایران ،خنجر زده،مطامع جدایی طلبانه از سوی دشمنان تمامیت ارضی ایران،باجرا در آید.

2- انجام پروژه امنیتی دوم رژیم در تبریز(زادگاه آیت الله زاده مزبور و مسئول پروژه اول) و توزیع پرچم جریان پان ترکسیسم،با شعار های اطاق فکر رژیم ،توسط مامورین وزارت اطلاعات ،سپاه ،که با توجه به یک گزارش مردمی، بیش از نود در صد شرکت کنندگان درین نمایش تجزیه طلبانه، بسیجی ها،لباس شخصی های رژیم و مامورین اطلاعات و سپاه بودند و پرچم ها هم قبلا توزیع و شعارها هم ،باتفاق، از روی نوشته چاپی، خوانده میشد.

3-مردم هنک کنگ بیش از پنج ماه است که علیه قدرت بزرگی چون چین کمونیست قیام نموده اند.مردم عراق و لبنان نیز بعد از چند هفته اعتراض علیه جمهوری اسلامی و دست نشاندگان اش،اکنون وارد فاز جدید مبارزه یعنی تحریم کالاهای رژیم،اعتصابات عمومی و آتش زدن مقدسات رژیم اعم از عکس رهبران و پرچم رژیم با آرم سیک های هندی(ریشه اجداد خمینی در هند) شده اند.نمایش دخالت های نظامی و علنی رژیم و عمالش نیز،تاکید مجدد و آشکاری بر چگونگی جنگ نابرابر رژیم ،با ملت مظلوم ایران و منطقه بود.

4-در پی وضع تحریم های هوشمند جدید از سوی دولت آمریکا ونرسیدن دلار و سوخت به تروریسم، توام با بشماره افتادن روزهای سرنگونی رژیم ،دموکرات ها سرانجام مجبورشدند، در برابر این اتهام که هوا دار رژیم تهران و علیه مردم اند.تغییر موضع داده و رسما و علنا از مردم ایران در مقابله با رژیم پشتیبانی نمایند.این اقدام، بسیار مهم بوده و نشان دهنده آن است .که در صورت اقدام دولت آمریکا علیه رژیم،از آن اقدام حمایت خوانند نمود: (آغاز نوعی اجماع در درون حاکمیت آمریکا علیه رژیم،آنهم برای اولین بار ،بعد از دو شقه شدن ،در ماجرای برجام. که این امر ،بر اجماع منطقه ای و جهانی بطور مشترک ،علیه رژیم ،با توجه به نفوذ دموکراتها بر برخی محافل بین المللی ،موثر خواهد بود.)
اکنون چه باید کرد؟

1- اخیرا، دو تن از اندیشمندان اپوزیسیون ،طی بیاناتی ،برای جلوگیری از هرگونه بهانه و هرج و مرج و ممانعت از پشت خنجر زدن دشمنان و تجزیه طلبان، به ملت ایران ،درین دوره حساس و مهم،بسیار هوشمندانه -مبتکرانه، پروسه دوران گذر را،با ارجاع به قانون اساسی مشروطه بعنوان سندی که مردم با اتکاء به آن،کشور را ،تا تشکیل مجلس موسسان و اتجام رفراندم عمومی، برای انتخاب نوع نظام آینده،با نظم و ترتیب ،اداره کنند.پیشنهاد نموده اند.که هم با اقبال مردم ، مواجه شده و هم بسیاری از ترفندهای رژیم و،دشمنان ملت ایران و تجزیه طلبان را، خنثی نموده است.

2- بنظر میرسد ،سکوت معنی دار ملت ایران ،در مقطع فعلی ،علیرغم بهترین فرصتی که، برای قیام ملی، با توجه به اجماع جهانی و خیزش مردمان منطقه، علیه رژیم جمهوری اسلامی بوجود آمده،حاکی از آرامش قبل از طوفان باشد.نگاهی به تاریخ گذشته ایران،نشان میدهد که مردم ایران و قهرمانان ملی شان،غیر قابل پیش بینی بوده و درست در یک فرصت تاریخی مهم،که کسی متصور آن نبود،آنچنان شاهکارهایی آفریدند .که انگار، موزائیک های این کاخ پیروزی ،قبلا و بتدریج چیده شده و قبل از همه چیز،هوشمندانه پشت جبهه را بتون آرمه نموده اند.که بلایی به تمامیت ارضی مام وطن نرسد.(جریان روی کار آمدن کوروش بزرگ ،نادرشاه بزرگ و رضا شاه بزرگ،سه نمونه ازین فرایندهای ملی و مخصوص تاریخ ماست) و اکنون نیز بنظر میرسد، این پیش زمینه ها فراهم و سال جدید ایران، سال خیزش نهایی و پایان دادن باین بساط اهریمنی از سوی ملت ایران است و بس).