Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد! مسعود نقره کار

۱

کاهش تنش و خطرجنگ شادی آفرین و امیدوار کننده است اما نمی‌توان نگران آینده نبود، چرا؟، چون سیاست گذاری‌ها و اقدام‌های رهبران دو کشورایران و امریکا نشان داده‌اند که اینان و اتاق‌های فکرِسیاسی – اقتصادی‌شان فاقدعقل سلیم و انسانی و سلامت روانی‌اند و فاصله سلامت روانی وعقلی این جماعت تا “شیرین عقلی”‌شان موئی بیش نیست. احمد شاملو دیکتاتورها و این دست رهبران را به درستی ” مشنگ” لقب داده بود، و مردم ایران وامریکا، و جهان طی یکی دوهفته گذشته شاهد بروز نشانه‌های این شیرین عقلی و تصمیم‌های غیرمنتظره و حیرت انگیز، و ذره‌ای هم ” بودار” بوده‌اند.

۲
تاگ در ادبیات سیاسی درامریکا یعنی کسی که سیاستِ تهدید به کارمی گیرد، وبا توسل به خشونت زبانی و رفتاری رعب و وحشت ایجاد می‌کند تا ازاین طریق خواست‌ها و امیال سیاسی خود را به کرسی بنشاند. سمبُل یک تاگ و تاگیسم سیاسی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکاست. ترامپ به گواه ِ گفتار و رفتار، و با تائید بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان امریکائی مبتلا به اختلال روانی خودشیفتگی بدخیم و دروغگوئی ِ پاتولوژیک است. ترامپ عوافریبی قَدَراست و برای حفظ قدرت سیاسی و مالی خود و خاندان‌اش به هر نوع کلام و رفتاری متوسل می‌شود. نمونه‌اش ترورِ قاسم سلیمانی تروریست و جنایتکار و تهدید‌ها و” خالی بندی”‌های بعد از این ترور و ” نرمش قهرمانانه اش” در برابر موشک پرانی‌ها و رجز خوانی‌های حکومت اسلامی است، نمونه‌ای برجسته در تائید نشانه‌ها و علائمی که به آن‌ها اشاره شد. ترامپ سیاست خارجی‌اش ابزاری ست صرفا برای مصرف داخلی درراستای حفط و تحکیم قدرت شخصی و خانوادگی‌اش. وی برای کسب آرای بیشتر در انتخابات آتی ریاست جمهوری، و به حاشیه راندن موضوع استیضاح‌اش، و نیز تقویت فضای ناسیونالیسم افراطی، ضد خارجی، نژاد پرستانه و سلطه گرانه‌ای که وی با همفکران‌اش در امریکا دامن زده‌اند، دست به این ماجراجوئی “رمبو” ئی زد بی آنکه ارزیابی درست و سنجیده‌ای ازعواقب این تروردر ایران و منطقه داشته باشد.
ترورقاسم سلیمانیِ تروریست و جنایتکاروتهدیدها ورفتارِتاگیستیِ، آقای ترامپ را به خواست‌های سیاسی‌ای که در داخل امریکا دنبال می‌کند خواهد رساند اما درایران، با پاسخ موشک پرانۀ حکومت اسلامی، پیامدهائی زیانبار، درپیوند با حرکت‌ها و خیزش‌های اعتراضی عدالت جویانه و آزادیخواهانۀ رو به ارتقا ورشد، داشته و خواهد داشت.
به نظرمن این‌ها پیامدهای کوتاه مدت ترورِتروریست در جامعه ما خواهند بود:
۱- حکومت اسلامی، که بحرانی ترین دوران حیات خود درعرصه‌های سیاسی، اقتصادی و بین المللی را پیشاروی داشت با بهره گیری روانشناسی توده‌ای – اسلامی، ناسیونالیسم اسلامی و ” مظلوم نمائی شیعی”از این ترور، بحران‌ها رابه طورموقت دور خواهد زد، و ادامۀ حیات خودش را برای مدتی تحکیم می‌بخشد.
۲- پیامدهای خیزش عدالت جویانه و آزادیخواهانه آبانماه برای مدتی به حاشیه و سایه رانده می‌شود، وحکومت اسلامی هر حرکت و اعتراضی را شدیدتر و وحشیانه تر از گذشته سرکوب خواهد کرد.
۳- ترورتروریست و پیامدهای آن برروند رو به رشد و ارتقای جنبش‌های سیاسی، مدنی و صنفی به طور موقت تاثیر بازدارنده خواهد داشت.
۴- توپ و تشرها و تهدیدهای آفای ترامپ که با حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ داده شد، جمهوری اسلامی را به عنوان قَدَر قدرت در منطقه تا مدتی تثبیت خواهد کرد، و روحیه حکومتیان و هواداران‌شان را برای ادامه جنگ افروزی و سلطه طلبی در منطقه بالا خواهد بُرد.
۵- حکومت اسلامی با دستمایه قراردادن شرایط ویژه، مشکلات اقتصادی و اجتماعی ِ ناشی از سوء مدیریت و بی لیاقتی‌های رهبران و مسئولان، و ستمگری‌ها و سرکوبگری‌های خود را بیش از پیش توجیه خواهد کرد.
۶- حکومت اسلامی با کشاندن صدها هزارتن از توده‌های وابسته و هوادارش به خیابان‌ها و شرکت در مراسم تشییع و دفن ِ تروریست و تروریست‌های دیگر، قدرت نمائی و تبلیغ پوپولیستی و نجات بخش‌اش را نمایش داد و به نوعی “مشروعیت” مورد نظرش را به رخ جهانیان کشاند.
۷- ترورتروریست و ایجاد فضای سیاسی و روانی ناشی از آن بر میزان تعداد شرکت کنندگان در انتخابات خواهد افزود. اکنون زمینه برای نوعی مظلوم نمائی شیعی رژیم و تبلیغ گسترده اهمیت انتخابات درحفظ منافع ملی، امنیت کشورو مردم، و ازاین نوع سخن پراکنی‌ها، برای به پای صندوق رای کشاندن مردم در انتخابات مهیا تر شده است.
…………
۳
پیامدهای منفی ترورقاسم سلیمانی تروریست و سیاست گذاری‌های نابخردانه رهبران وسیاستمداران ایران و امریکا را فقط و فقط از یک سو تقویت و افزایش حرکت‌ها و جنبش‌های سیاسی، مدنی و صنفی داخل کشور، و از سوی دیگر تلاشِ همگرایانه و متحدانه اپوزیسیون واقعی حکومت اسلامی در خارج از کشوربر بستر ارزیابی‌ها و تحلیل هائی واقعی می‌توانند تضعیف و خنثی کنند. سازماندهی جنبش فراگیر ضد جنگ در داخل و خارج از کشورچشم اسفندیارجنگ افروزان و سلطه طلبان است. جنبش ضدجنگ در پیوند با خواست‌های مطرح شده ازسوی جنبش‌های سیاسی، مدنی و صنفی، حرکت‌ها و جنبش‌های آزادیخواهانه و عدالت طلبانه در داخل کشوررا تقویت خواهد کرد.