Friday, September 22, 2023
spot_imgspot_img

شهرام همايون ، كودك مظلوم مجلس، بهداد جاودان

مى گويند در زمان يكى از پادشاهان صفوى مجلس بزرگى در دربار تشكيل شده و بزرگان و اميران و شعرا و درباريان و پير و جوان گرداگرد مجلس نشسته بودند . از آن ميان شخصى كه بسيار ادعا داشت رشته سخن را بدست گرفته و با هيجان وافر اسب فصاحت را در ميدان بلاغت مى دوانيد . هر لحظه ازشدت كلام بزانو مى آمد و باز دقايقى نشسته داد سخن مى داد . يكبار كه بزانو بلند شد از شدت بار سخن و آش سنگينى كه خورده بود ، بادى ناخودآگاه و بصداى بلند از وى خارج شد . نفس ها در سينه حبس گرديد و همگان از وقوع چنين حادثه اى بر جاى خود خشك شده بودند . هيچكس نمى توانست در محضر شاه عكس العملى نشان دهد تا اينكه سخنور نظرى به اطراف خود افكند و كودكى را نزديك خويش يافت ، با تشر يك پس گردنى به كودك نگونبخت زد و گفت ( بچه درست بشين و از خودت صدا در نيار ) . يعنى اين باد مخالف و اين كار خلاف از ناحيه تو بود . بعد از ساعتى نوبت سخنرانى به يك عارف نكته بين و رند جگر سوز رسيد . قبل از شروع سخنرانى خويش از جا بلند شد بنزد آن كودك رفت و او نيز يك پس گردنى به طفل نگونبخت زد . پرسيدند چرا چنين كردى ، با پوزش گفت ( پنداشتم هركه مى خواهد در اين مجلس بگوزد ابتدا بايد يك پس گردنى به اين كودك بزند ).

آقاى شهرام همايون بيش از ٤٠ سال است كه فعاليت فرهنگى و ادبى و رسانه اى و سياسى دارد و در اين مدت هزاران مقاله و چندين كتاب از ايشان به چاپ رسيده و در ٢٠ سال گذشته نيز هر روزه بين يك تا سه ساعت جلوى دوربين تلويزيون نقطه نظرات خود را بيان داشته اند .بزبان ديگر نكته تاريكى در اعتقادات و مرام ايشان وجود ندارد و انسان جستجوگر با مراجعه به چند برنامه زنده و يا مقالات ايشان بخوبى مى تواند خطوط فكرى و مسير اعتقادى آقاى شهرام همايون را كه بيش از هزار بار تكرار شده دنبال نمايد . در اين ٤٠ سال و بخاطر همين اعتقادات از تيغ دشمن در امان نبوده و هر روزه باران تهمت و افترا بر سر ايشان باريده و تيغ دروغ و فتنه انگيزى بدنش را بريده و شلاق “مهرو محبت” سربازان گمنام امام زمان شامل حالش شده است .

ازار و اذيت خانواده ، تهديد اطرافيان ، تطميع دوستان ، دهها بار قطع ماهواره ، پارازيت هاى مزاحم روى امواج تلويزيون ، قطع منابع مالى ، فحاشى روزانه روى خط زنده ، پراكنده نمودن همكاران تلويزيونى ، پروژه پليس بين الملل براى دستگيرى ايشان ، پخش شايعات دروغ در فضاى مجازى ، كليپ سازى و اديت گفته هاى ايشان براى وارونه نشان دادن حقايق و قرار دادن اكيپى در خارج از كشور، فقط و فقط براى ايجاد اخلال در برنامه هاى تلويزيونى و مالى شبكه و ………… تنها گوشه كوچكى از فعاليتهاى سربازان گمنام امام زمان بر عليه آقاى شهرام همايون و كانال يك و جنبش ملى ما هستيم بوده است .

اخيرا و مخصوصا در سه ماه گذشته ، موج حملات شكل تازه اى گرفت و پروژه ترور شخصيت كه در ٢٠سال گذشته نيز كم و بيش به آن عمل مى شد وارد فاز تازه اى گرديد . از يك سو چون ديگر حناى برادران رنگى نداشت تصميم بر اين شد كه از خود اپوزسيون و يا نوع دست ساز آن براى كمرنگ كردن فعاليتها و ضعيف كردن مواضع ايشان بكوشند . دهها نفر در فضاى مجازى تمثال مبارك خود را با پرچم شير و خورشيد مزيّن نموده و يا آنرا روى ميز خويش قرار دادند اما مشكل اساسى ونُقل مجلس آنان فقط يك مسئله بود “شهرام همايون “. نصف ايران را سيل برده، بما ربطى ندارد ، بانكها ورشكسته شده اند ، بما چه ، اقتصاد ايران مدتهاست كه رشد منفى دارد ، ما را سننه ، مصرف مواد مخدر بگفته خود مقامات ٦٠٪؜دانش آموزان دبيرستانى را شامل مى شود ، آقا ما به اين مسائل كارى نداريم. كارگران زير فشار اقتصادى له مى شوند ، روستائيان از گرسنگى نان جو مى خورند و ٢٠٪؜ زنان شوهردار به فحشا روى آورده اند و روزانه دهها تُن مواد مخدر در ايران جابجا مى شود ، كودكان كار در عرض يكسال دو برابر شده، اعلاميه هاى كليه فروشى و قرنيه فروشى ، كبد فروشى ، مغز استخوان فروشى ، ديوارهاى تمام شهرها را تزئين نموده ، هزاران بيمار هر روز بر اثر نبود دارو و امكانات مداوا تلف مى شوند.. آقا ما به اين كارها كارى نداريم فقط شهرام شارلاتان .

اينهفته چهار شخصيت در بحبوحه امكان شروع جنگ و هزاران مشكل اجتماعى و سياسى و اقتصادى در جمهورى اسلامى ، بطور همزمان و با يك نُت كاملا آرانژمان شده به آقاى شهرام همايون حمله كردندو با همراهى تعدادى از پادوهاى معلوم الحال در اينترنت آهنگ تهمت و افترا را با سازهاى كوك شده برعليه ايشان نواختند واين نُت همگون ادامه همان پروژه مى باشد كه در سه ماه گذشته به كرّات در فضاى مجازى و بطُرق مختلف نواخته شده بود . “شهرام شارلاتان” .

آيا براستى در زمانى كه به همت آقاى همايون كاروانى متشكل از ١٥٠ انسان فرهيخته ، در موفق ترين و باشكوه ترين سفر تاريخى براى اداى احترام به محمد رضا شاه پهلوى عازم مصر هستند و در زمانى كه با كوشش و همراهى ايشان سازمانها و گروههاى سياسى مطرح ، گرد هم آمده اند تا اولين جبهه مشترك را بر عليه جمهورى اسلامى تشكيل بدهند آيا اين حمله ها اتفاقى است ؟. اينجا بود كه فهميدم بقول آن عارف ، هر كه بخواهد در اين مجلس “سخن “بگويد ابتدا بايد يك پس گردنى به اين كودك مظلوم بزند .

بهداد جاودان سوم خرداد ١٣٩٨