Saturday, September 30, 2023
spot_imgspot_img

شجاعت را ارج بگذاریم! علی کشتگر

“به نام مردان زندانی
به نام زنان تبعیدی
به نام همه یاران ما
که گردن ننهادن به ظلمت را
به شهادت و قتل آمده اند”

پل الوآر ترجمه احمد شاملو

تسلیم به ارعاب، آزادی به ارمغان نمی آورد. این شجاعت است که دیوار ترس و فرومایگی را در هم می شکند و خودکامگان را می ترساند و به تردید وامی دارد.

در سرزمینی که خودکامگان خونریز میدان داری می کنند هیچ فضیلتی بلند مرتبه تر از شجاعت در گفتار و کردار نیست. خودکامگان بر ترس و تسلیم سوارند. دل های مشتعل از شجاعت و زبان های سرخ و فاش گوی سربه داران، هیبت دیکتاتورها را درهم می شکند و در فضای ظلمت و یاس نور امید می افشاند.

در این لحظات ظلمانی تاریخ ایران که روحانیت شیعه با احیای بت پرستی تحت عنوان ولایت مطلقه فقیه رای و اراده ۸۰ میلیون ایرانی را به نفع خود مصادره کرده و نه فقط ایران و منافع ملی آن بلکه دین و آئین محمد بن عبدالله را هم بازیچه قدرت پرستی خود قرار داده و مدعیست که رای بت اعظم به تنهایی از رای ۸۰ میلیون ایرانی بالاتر است، اعلام بی کفایتی خامنه ای و طرح استعفای وی اقدام شجاعانه و به جائی است.طرح استعفای خامنه ای و گماشتگان او حرف دل مردم است. شایسته است که همه ما ایرانیان آزادیخواه و میهن پرست صرفنظر از تفاوت نگرش ها و تحلیل ها و اختلاف هایمان از این چهارده ایرانی ازخودگذشته دفاع کنیم و بدین وسیله به شجاعت که فضیلت ضروری زمانه ما است ارج نهیم.

تا این لحظه پاسخ رژیم به این بیانیه مثل همیشه ارعاب و زندان بوده است. پشتیبانی گسترده از این شهروندان شجاع حداقل کاری است که از هر ایرانی آزادیخواه و میهن پرست انتظار می رود. بدون فداکاری آنان که در راه آزادی جان بازی می کنند و بدون پشتیبانی مردم از آنان، بنای خود کامگی فرو نخواهد ریخت.