Thursday, September 21, 2023
spot_imgspot_img

شب ما، عشق خواهد زاد، این را فجر میگوید، ابوالفضل محققی

هیچ کس واقع بینانه تر از شخص خامنه ای واطاق فکر پیش برنده سیاست در حکومت اسلامی به روند جاری در جامعه، به چگونگی گسستن مردم از حکومت، به میزان خشم ونفرت تلنبار شده در جامعه نسبت به حکومت اسلامی که مانند انبار باروتی آماده انفجار است آگاه نیست و نگاه نمی کند.نگاهی واقع بین که تداوم حکومت خود را در دستور سرکوب وحشیانه جنبش سبز و قتل عام آبان ماه نشان داد. ” ما اشتباه شاه را تکرار نمی کنیم.”
حکومت گران بخوبی وبهتر ازهرکس میدانند که در زیر پوست جامعه چه می گذرد.جابجائی عمیقی در فکر مردم بخصوص نسل جوان نسبت به جمهوری اسلامی صورت گرفته است. میزان گسست و روی گردانی مردم از رژیم ، ازصندوق های کذائی رای باشعار “نه به جمهوری اسلام و رای نمی دهم!” شاه بیت زیبا وامید بخش انتخابات پیش رو و چشم انداز روزهای خوش همبستگی مردم درمبارزه با جمهوری اسلامی در روزهای آتی است.
عدم توجه مردم به معرکه انتخابات ، به هارت پورت های این هفت منتخب نظام ،نشان از فرو ریختن تمامی باور های مردمی است که روزی با هزاران امید خمینی را بر دوش خود نشانده و صمیمانه به جمهوری اسلامی آری گفتند. حال بسیارمضحک و درد آور است دیدن مناظره نوکران بی اختیار بر آمده اززیر شب کلاه وعمامه شورای نگهبان حکومت که جرئت نزدیک شدن و بچالش کشیدن حتی یک عمل کرد ولی فقیه ودستگاه اصلی قدرت راکه ام الفساد تمام فجایع واقع شده بر مردم است را ندارند .حتی جرئت نام بردن ازرهبر را.
در حکومت اسلامی هیچ چالشی واقعی در بین کارمندان نشسته برراس قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضائیه وجود ندارد! از روز نخست نیز چالشی وجود نداشت چرا که امام و ولی فقیه در خانه بودند وهستند !”در خانه اگر کس است یک حرف بس است ” کسی که همان روز اول گربه را دم حجله کشت و گفت من ” تو دهن این دولت می زنم ، بشکنید این قلم ها را ” وحکم بر قتل عام هزاران زندانی سیاسی داد . جانشین اوپیام مراد خود گرفت ،بعد مرگ او دستور داد مردم کیسه های آرد منتظر آسیاب خودرا صد متر دور تر از زمان آسیابان قبلی بگذارند!بی آن که سوال جوابی باشد. از این رو باقی قضایا و این هیاهو داستان حسین کرد شبستری است.
هرهقت ششلول بند فیلم بخاطر “یک مشت دلار”، کاندید رباست جمهوری در حکومت ولایت فقیهی بهتر از هر کس بر مضحک بودن این انتخابات منجر به انتصاب واقفند.
چه کسی بیشتر از رئیسی از ابعاد جنابت ها و اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی که خود ازآمران و مجریان اصلی آن بوده با خبر است ؟چه کسی بیشتر از رضائی،جلیلی، زاکانی،مهر علی زاده ،هاشمی دردرون مافیای حکومتی بوده از رابطه مافیای قدرت ، نقش جمهوری اسلامی در ترور ها وجنگ های نیابتی خبر دارد؟
“آیا گفتن حقیقت لازمه اش نشستن بر صندلی ریاست جمهوریست؟تا آقای همتی دهان بگشاید و از آمار کشته شدگان آبان ماه بگوید ؟کسی که در راس نظام بانگی بیشتر از هرکس رانت خواران را میشناسد وبر تاراج اموال مردم توسط نهاد های قدرت درسابه وبیت رهبری آگاهی دارد! او بهتر از هر کس می داند چه میزان از بودجه ودر آمد کشور از سفره مردم دزدیده می شود تا سفره حزب الله ،حماس ،حوثی هاوصد ها مراکز تروربستی حلقه زده بر دور حکومت اسلامی رنگین تر شود.
کجاست شهامت این پهلوان پنبه ها که حتی قادر به گفتن حرف اول “ع خ” نام فاسد اعظم نیستند شکل ابداعی جمهوری اسلامی دراعلام نام دزدان وفاسدان رانده شده موقتی از حلقه حکومت.
در تمام این چهل سال این نابکاران شریک دزد بوده وهمراه قافله. همه این کاندیداهای حکومتی امتحان پس داده، بخوبی می دانند که در این چهل سال واندی چه بامردمان این سرزمین کرده اند !چگونه آتش برهستی یک ملت زده وچنین روز های تلخ ، اسف بارو غم انگیزی را بر مردم تحمیل کرده اند.
اما چه باک که وقیحانه در پشت تریبون ها می ایستند ،طوری سخن می گویند که گویا ازسرزمینی دیگر آمده اند وروحشان هم خبری از این همه فجایع ندارد!
لعبتکان بر آمده از صندوق شورای نگهبان که رشته نخ هایشان در دست مردی خود شیفته وغداری است که به هیچ چیز جز قدرت ، فرمان روائی و جانشینی خود فکر نمی کند.جانشین برحق خمینی. که می گفت: “اگر روزی برسد که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن روز این‌طور نیست که باز من بنشینم نصیحت کنم دست همه را قطغ خواهم کرد!”
کاری که خامنه ای وهمین آقایان در سرکوب داد خواهان آبان ماه انجام دادند.قتل عام وحشیانه جوانان مردم!
هنوز مرکب ده هاحکم اعدام امضا شده توسط رئیسی وگماشتگان او بر کاغذ خشک نگردید!هنوز مادر نوید افکاری بین خاک مزار پسر ودر زندان هائی که دو فرزندش در آن ها زندانید وشکنجه می شوند سرگردان است.
هنوز مادران عزا دار خمیده پشت سراز خاک سرد گور های بی نام اعدام شدگان سال شصت وهفت بر نداشته اند .گور های بی نام زیباترین فرزندان این آب وخاک. که آقای رئیسی یکی از اعضای گروه مرگ آن بود .
تنها وقاحت آخوندی ،وقاحت خود فروختگان بر آمده از صندوق شورای نگهبان می توانند بدون شرم در مقابل دیده گان مردم ظاهر شده دم از عدالت، آزادی و حقوق شهروندی مردم بزنند. .
تاریخ داور صبور وعادلی است .خون هیچ بیگاهی را بر زمین نمی گذارد .آرام آرام در حافظه تاریخی مردم نفوذ می کند وپس آنگاه بقضاوتشان می کشاند .روندی شاید طولانی اما قطعی .روندی که امروز بخش وسیعی از مردم را به روی گردانی از حکومت و تئاتر مضحک انتخابات کشانده است. دور نیست روزی که قضاوت عموم در سیمای یک بر آمد مردمی بساط این رژیم سراپا فساد، دروغ ،جنایت و دو روئی گماشتگانی چون رئیسی را در هم نوردد .روی گردانی مردم از صندوق های رای نشانی ازبشارت چنین روزی است.
شب ما، عشق خواهد زاد، این را فجر میگوید
که پیش از صبحدم با مژده ی میلاد می آید حسین منزوی