Tuesday, September 26, 2023
spot_imgspot_img

«شاهزاده یک پان‌ایرانیست است»، منوچهر یزدی

منوچهر یزدی ”
” حزب پان ایرانیست “
.
” نظام حکومتی ایران در هر زمان باید منطبق با نیار ملت و تبلور اراده آگاه ملی و مظهر حق حاکمیت ملت بزرگ ایران باشد “
این درسی است که ما از نهضت پان ایرانیسم آموختیم .
حاکمیت مردم که شاهزاده بدان اشاره کردند در نظام فکری ما به حاکمیت ملت تبدیل شده است زیرا در مکتب پان ایرانیسم بین ” ملت ” و ” مردم ” تفاوت اساسی وجود دارد .
هفت دهه است که حزب پان ایرانیست در پی ” حاکمیت ملت ” است حاکمیتی که میتواند پایان بخش دوران سیاه حکومت دینی و عقب ماندگی باشد . اما هزاران مانع بر سر راه نهضت پان ایرانیسم و حزب پان ایرانیست ایجاد کردند . اندیشمندان مان را کشتند یا مجازات کردند و یا از فضای سیاست و تجارت و کار و زندگی آرام راندند . دهها عنصر بی وطن را روانه تشکیلات حزب کردند تا نظم تشکیلاتی ما را بهم بریزند . دهها آدم فروش استخدام کردند تا چهره های نامی حزب را شناسایی و به امنیه خانه نظام معرفی کنند . هزاران وعده پست و مقام و موقعیت اجتماعی به سروران دادند تا در نظام سیاسی ما تفرقه ایجاد کنند ووو اما هنوز حزب روی پای جوانان و مردان و زنان میهن پرست ایستاده ودرفش حزب در اهتزاز است .
این اندازه ایستادگی و مقاومت و قبول رنج و درد جز برای رسیدن به حاکمیت ملت نبوده است .
شاهزاده رضا پهلوی فرمان تاریخ را که در حزب پان ایرانیست تبلور یافته بیان کرد . او یک میهن پرست پان ایرانیست است .
بعهده ملت ایران است که فرمان تاریخ را بشنوند و نقد ها و شکایت ها و فریاد های زبانی را به خرد خویش بسپارند و راهکارهای خردمندانه میدانی را برای تشکیل اجتماعات کوچک به نیت گذار از وضعیت موجود برگزینند .
رسالت بزرگ همه کسانی که به ایران می اندیشند اینست که به نق زدنها و لقلقه زبانی و نقد های فانتزی و زمزمه های یواشکی پایان بخشند و وارد فاز اندیشیدن و یافتن راه چاره برای نجات ایران باشند . چهل سال برای اپوزیسیون کافی است تا از لاک خود خارج شود و دنیای اطراف اش را بنگرد و تلخی ایام و سختی روزگار را دریابد و از صدور بیانیه و سخنرانی و تحلیل سیاسی پا را فراتر نهد و با مردم سرگردان و بلاتکلیف بر سر پیمان ” گذار از بحران موجود ” نشیند .